STÉ VÝROČÍ REPUBLIKY A "OBJEVY" OREZIDENTA ZEMANA

Sunday at 18:51 | VETERANUS

STÉ VÝROČÍ REPUBLIKY A "OBJEVY" PREZIDENTA ZEMANA

Oslavy stého výročí vzniku novodobého českého státu, které proběhly v naší zemi ve dnech předcházejících 28. říjnu, a vyvrcholily právě v neděli 28. října, daly jistě mnohým z nás podnět k tomu, aby si do oné stovky let, jež uplynuly od října roku tisícího devítistého osmnáctého, promítli i svůj život.

V mém případě to znamenalo promítnout si do oné stovky let devadesát let vlastního života. Troufám si tvrdit, že to v mém případě znamenalo plných 73 roků aktivního života, kdy jsem politické prostředí nejen vnímal, ale i také se, po jistou dobu, jako člen politické strany, přičiňoval o realizaci její politiky. Zájem o dění, jež mělo vztah k politice, mne neopustil ani poté, kdy skončilo 25 roků mého působení v oné politické straně. Pak jsem přistoupil k takové formě účasti na politickém dění, kterou lze shrnout do jediného slova: publicistika.

Ve svých necelých sedmnácti letech věku jsem tedy začal plně vnímat i politickou stránku svého života. To vyústilo ve snahu hledat takový politický subjekt, o němž jsem měl za to, že v jeho rámci budu schopen se na realizaci politických idejí podílet. Jediným subjektem na politické scéně, který mému názoru na svět nejvíce odpovídal, byla po skončení světovém války, komunistická strana. Ani já, stejně jako můj přítel, svého času šéfredaktor "Listů", Jiří Vančura, jsem nevěděl, "která z tehdejších politických stran mohla být stejně přitažlivá, jako byli komunisté". A to i v prostředí vesnice, kde jsem žil. Tak jsem si podal přihlášku do Komunistické strany Československa. Jejím členem jsem se stal v únoru 1946. A od této chvíle jsem se, v duchu stanov této organizace, aktivně snažil vyvíjet svou činnost nejen k tomu, abych byl ve svém životě úspěšný, a prožíval jej v dobré fyzické i duševní kondici, ale také k tomu, abych dokázal plnit také své povinnosti vůči rodině, kterou jsem založil, a abych získal ten nejsprávnější pohled na svět kolem sebe. A abych také mohl co nejlépe, v rámci možností daných lidskému individuu, přispívat k tomu, aby země, do které jsem se narodil, vzkvétala a dařilo se jí vzdorovat dobře nástrahám světa, ji obklopujícímu.

15 roků mého života se po maturitě na gymnáziu pak odehrávalo v rámci té složky české společnosti, jíž funkcí bylo být strážkyní a obhajovatelkou její nezávislosti a existence jako politického subjektu. Od roku 1949 do roku 1964 byla mým působištěm Československá lidová armáda (ČSLA). Stal jsem se jejím příslušníkem na základě vlastní svobodné a zcela dobrovolné volby, vyjádřené podáním žádostí o přijetí do Letecké vojenské akademie v Hradci Králové.

Nezastírám, že impuls k mému rozhodnutí, stát se profesionálním obráncem vlasti, byla i výzva strany, která si jako jeden cíl vytýčila vybudovat armádu, která bude s to zhostit se se ctí své základní povinnosti, pro kterou si, už od dob antiky, většina států svou armádu vytváří. Důležitým postupným cílem v budování takové armády bylo konstituování a příprava velitelského sboru. Nezastírám, že jsem v možnosti stát se důstojníkem, a tedy i příslušníkem velitelského sboru armády, spatřoval i perspektivu pro život, včetně možnosti založit rodinu, o jejíž materielní zajištění jsem se měl starat a za niž jsem měl i odpovídat. To v duchu tehdejší tradice a podle příkladu rodičů.

Není tedy pro mne nepodstatné dozvědět se, při pohledu na tu část vlastního života, která koreluje se stým výročím státu, jak se na dobu, kdy jsem v armádě působil, dívá současný režim, představovaný jedním z vrcholných činitelů. Znal jsem už, jak na onu část doby, kdy jsem byl příslušníkem ČSLA, pohlížel těsně polistopadový režim v době, kdy koncipoval a kodifikoval svou ideologii a svůj pohled na dějiny státu. Stalo se tak zákonem číslo 198 z roku 1983. Ten, s nijak utajovaným hněvem a jednostranností, definoval jen ty stránky předešlého režimu, které se v jeho subjektivním pohledu jevily jako špatné, či, řečeno jeho slovy, jako "protiprávní a zavrženíhodné". Stará zásada, že "spravedlnost je trvalá a stálá vůle udělovat každému, co mu patří" (Moudrost věků Svoboda, Praha, 1988, str. 274) byla zcela odvržena.

V tomto svém ideovém konceptu zúžil a zvrátil tento režim, kromě jiného, také smysl mezinárodně právního aktu, který uzavřela 12. prosince 1943 Československá republika se Sovětským svazem v podobě "Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci", na konstatování, že se jednalo o "spojení se s cizí mocností". Učiniv tím, v podstatě, komunistický režim odpovědným i za akt, který se stal předtím, než tento ovládl politickou situaci země. Přehlížeje při tom historickou pravdu, že tento režim žádnou novou smlouvu s onou "cizí mocností" neuzavíral, a jen pokračoval v plnění smlouvy z roku 1943. Ta, řečeno slovy prezidenta Beneše, "byla pokračováním politiky a obnovením smlouvy, kterou celý náš národ roku 1935 svými pravoplatnými institucemi schválil" (Dr. Edvard Beneš, Paměti, Orbis, Praha, 1947). A jíž jedním z hlavních cílů bylo zabránit tomu, aby došlo k restauraci "zločinné německé politiky "Drang nach Osten", zápasu o tak zvaný německý "Lebensraum". Je paradoxem historie, že snahy aliance, do které náš stát vstoupil po roce 1989, po rozšiřování se východním směrem, se v podstatě shodují, podle tvrzení ruské historičky N. Naročnické, s dávnými plány onoho "Drang nach Osten". Tedy plánu, který podle TGM měl být dovršen "konečným podmaněním východních národů, především slovanských" (První prezidentovo poselství z 22. prosince 1918). Je popřením historické kontinuity, jestliže náš současný stát, jehož stoleté výročí slavíme, dnes stojí de facto na straně těch, kteří dnes usilují o restaurovanou realizaci onoho germánského plánu!

Druhým oficielním dokumentem polistopadového režimu, který definuje pohled na armádu, jíž jsem byl příslušníkem, je "Bílá kniha o obraně ČR". V tomto dokumentu je celá historie české armády v poválečných letech 1948-1989 popsána jedinou větou. Že armáda "byla oporou totalitního režimu". Ani slovem se nezmiňuje o tom, jakou tato armáda byla!

Současný prezident, a tedy i vrchní velitel ozbrojených sil republiky, označil armádu onoho období, aniž je časově vymezil, za "armádu satelitního státu". Toto označení zaznělo v jeho projevu k vojákům, kteří slavnostně poté před ním defilovali na Evropské ulici, v neděli 28.10.2018. Armáda tohoto státu byla podle něj, v nedefinovaném období, avšak v mezidobí, kdy jí nebylo "umožněno bojovat" a kdy se "stala armádou svobodné společnosti", armádou státu, který byl něčím "satelitem". Použití tohoto výrazu jsem zprvu považoval za "historický objev" prezidenta Zemana, jenž by si jistě zasluhoval obšírnějšího zdůvodnění, provedeného na expertní úrovni graduovaných historiků, než je tak možné učinit ve slavnostním projevu.

Po jistém přemýšlení jsem dospěl k názoru, že prezident Zeman zde projevil spíš svou úpornou snahu být originální za každou cenu. Zřejmě i za cenu toho, že při tom třeba historická pravda "dostane přes prdel" (použil jsem výraz klasika české literatury Jaroslava Haška). A nejen to. Není nepodstatné uvědomit si, že prezident Zeman, jako držitel tak zvané "modré knížky", přichází s tímto "objevem" jako muž, který nebyl "poskvrněn" ani základním vojenským výcvikem, jenž by mu byl poskytl základní kvalifikaci stát se, v případě potřeby, bojovníkem obhajujícím se zbraní v ruce státní suverenitu.

A co se týče kvalifikace vrchního velitele ozbrojených sil, může se těšit výhodám civilizačního "pokroku" a nemusí své právo a kvalifikaci k tomu, aby se postavil do čela svých armád, obhajovat podobně, jako to učinili před ním jiní vládci, kteří usedli na stolec na hradě českých panovníků, jakými byli třeba Přemysl Otakar II., či Jan Lucemburský a další. Ti ovšem jednali v době zvané "středověk". Dnes, v "novém" věku, může být do funkce vrchního velitele armády, která může jednoho dne stát před úkolem bránit svobodu své země, postaven muž, nikoliv na základě toho, že by se pro takovou funkci kvalifikoval, ale na základě pouhého hlasování části obyvatelstva, která požadovanou způsobilost být vrchním velitelem armády, ani není schopna odhadnout, natož přísně určit!

V použití výrazu "satelitní stát" prezidentem se projevují, podle mého soudu, při nejmenšími tři věci. Buď absolutní ignorance fyzikálních principů, s nimiž se seznamují žáci septimy- oktávy gymnázií v předmětu zvaném "fyzika", kdy jsou jim vysvětlovány fyzikální zákony, které vůbec umožňují existenci "satelitu", tedy oběžnice, planety. Nebo se zde projevuje pohrdání zásadami líčení historie, které prosazovali už Hérodotos a Tacitus, aby byla historie líčena sine ira et studio. Či je jímpřehlížen, ať už nechtěně, či úmyslně, požadavek, který už před dvaceti pěti staletími prosazoval řecký filosof Socrates, před ním ještě Heraklit a Parmenides: "Máme-li poznat pravdu, je třeba přesných výměrů". A prezidentovi Zemanovi, který na svém automobilu vozí standardu s heslem "Pravda vítězí", jistě také o pravdu kráčí. A tedy i o pravdu obsaženou ve slovech, která pronáší k národu. A já se ptám: "Existuje vůbec přesný výměr, výměr všeobecně známý a uznávaný, který by definoval, co to je "satelitní stát"? Nejsme všichni v situaci, kdy si všichni, tedy i prezident Zeman, můžeme vykládat pojem "satelitní stát" ad libitum?

Musím se přiznat, že zamýšlení se nad tvrzením prezidenta o "satelitním státě", mne donutilo k tomu, abych začal pátrat po tom, zda a jak je tento pojem vysvětlován v dosažitelných zdrojích. V anglické verzi onoho hesla ve Wikipedii jsem se dočetl, že "satelitní stát je zemí, která není formálně závislá na okolním světě, ale nachází se pod silným politickým, ekonomickým a vojenským vlivem nebo kontrolou ze strany jiné země". A že "byl tento pojem vymyšlen jako analogie planetárních objektů, které krouží kolem velkého objektu, jakými jsou malé měsíce obíhající kolem velkých planet; pojem byl užíván při odkazování na země Střední a Východní Evropy, členy Varšavské smlouvy v době Studené války. A že když byl používán pro země Střední a Východní Evropy, znamenalo to, že příslušné země byly "satelity", nacházejícími se pod nadvládou Sovětského svazu. A že pojem "satelitní státy" je jedním ze sporných pojmů, který je používán k popisu (domnělého) podřízení se jednoho státu jinému".

A jestli tento pojem používá dnes prezident ČR, tak je to to jen důkazem toho, že při hodnocení části historie vlastní země, používá slovník těch, kteří v době "studené války", tedy i v období tak zvaného "satelitního státu" stáli vůči naší zemi na druhé straně pomyslné "fronty". A že tento výraz zahrnoval i období, kdy, podle slov tehdejšího náčelníka Generálního štábu generála Rytíře, musel náš stát se svou armádou čelit nebezpečí vzniku situace, kdy jeho prvořadou povinností bude zajistit "prostou existenci národa".

Definice, se kterou jsem se seznámil na Internetu, mne utvrdila v přesvědčení, že jsem v letech 1949 až 1964 sloužil v armádě jiného státu, než který si vyfabuloval prezident Zeman. Nevím přesně, kdy byla Československem odvolána ona smlouva z roku 1943 podle 6. jejího článku, ale vím zcela určitě, že v letech mé služby v ČSLA se tomu tak nestalo. A zcela určitě po celou tuto dobu se obě strany snažily její ustanovení plnit. To mělo, kromě jiného, za následek, že Rudá armáda, když byla vyhnala agresora ze svého území, překročila v roce 1944 hranice své země západním směrem, plníc tím závazek svého státu na této smlouvě, jakož i závazek spoluúčasti na strategii "bezpodmínečné kapitulace Wehrmachtu", a pokračovala v pronásledování a dobíjení "zraněné bestie" i na našem území, což nakonec vedlo i k obsazení Prahy. Přinášejíc tím také svobodu naší zemi i mně specielně. I poválečné období se vyznačovalo snahou po realizaci "po válečné spolupráce". A to bez ohledu na to, že to mnohdy představovalo více jednostrannosti, než vzájemnosti. Nicméně i poválečné plnění litery i ducha této smlouvy byl zcela v rozporu s pojmem "satelitní stát", jak jsem definici onoho pojmu uvedl výše.

Když jsem si připravoval projev, který jsem pak 1. července 1951 přednesl na půdě LVA v Hradci Králové na slavnostním vyřazení důstojníků letectva, nestál nade mnou žádný dohlížitel jakéhosi hegemona, po jehož orbitě údajně kroužila má země, jak si to vyfabuloval prezident Zeman. Nikdo mi slova, jistě z dnešního pohledu nadnesená, o tom, že "se budeme svědomitě učit od nejsilnější a nejlepší armády světa, od slavné sovětské armády", do mého projevu nevkládal, nikdo můj projev neschvaloval; ona slova byla výrazem mého vnitřního přesvědčení, jako příslušníka národa, který se cítil být suverénem ve své zemi, nikoliv jakýmsi "satelitem", kroužícím po orbitě nějakého hegemona, a podléhajícím neodolatelně jeho přitažlivé síle.

Proto také nemohu slova prezidenta Zemana o jakési "armádě satelitního státu" hodnotit jinak, než jako slova, kterými prezident mé země přebírá slovník těch, kdo v době studené války nedokázali, či nechtěli, pochopit a porozumět tomu, že se někde mohou také nacházet lidé a národy, které ctí slova spojeneckých smluv, uzavíraných jeho politickými představiteli.

Proto musím považovat onen výrok prezidenta, který by v podstatě znamenal, že ani já jsem po dobu patnácti let, od roku 1949 do roku 1964, nesloužil vlasti v armádě zcela suverénního státu, i za urážku těch svých tehdejších kamarádů a spolužáků z LVA, kteří do oné armády dobrovolně vstupovali a po celou dobu služby v ní poctivě vlasti, nikoliv určitému efemérnímu režimu, sloužili. A kteří dokázali, jako to dokázal 10. března 1953 můj spolužák z LVA Jaroslav Šrámek, splnit slova přísahy o bezpodmínečném plnění rozkazu velitele, a dal za vyučenou americkým letcům, kteří narušili výsostný vzdušný prostor "satelitního státu".

Mohl bych se prezidenta Zemana ptát: "Uvědomujete si vůbec, vážený pane prezidente, že podobným ahistorickým výrokem se vážně dotýkáte cti tisíců mužů, ještě žijících nebo už pohlížejících na svět z "leteckého nebe", kteří, podobně jako pisatel těchto řádků, vstupovali počátkem padesátých let minulého století do armády demokratického státu, tomuto státu přísahali, a v duchu a podle litery této přísahy odevzdávali všechny své síly k tomu, aby armáda, jíž příslušníky byli, byla armádou schopnou čelit ohrožením a nebezpečenstvím, které tehdejší svět generoval? A že svou činností, ať už uvědoměle, či v duchu složené přísahy, realizují zásady vtělené do spojenecké smlouvy uzavřené v roce 1943 v Moskvě?

A že jich bylo nemálo, kteří, na příklad u vojenského letectva, položili v rámci své bojové přípravy, nikoliv na jakési zahraniční "misi", ale v rámci obrany vzdušných hranic své země i své životy, aniž se jim dostávalo tak pompézních připomínek, jakých se dostává dnes vojákům, kteří, jak tvrdí na příklad poslanec Jan Bartošek v Právu dne 3. listopadu, "jednají v souladu s mandátem", který jim vystavili zákonodárci.

Jeden z válečných pilotů, jistý František Loucký, který vykonal v bojích za svobodu vlasti 169 bojových letů, vydal v roce 1989 v Našem Vojsku knihu "Mnozí nedoletěli". Tuto knihu by si měl vrchní velitel ozbrojených sil alespoň prohlédnout. V knize jsou shromážděna data o všech čs. letcích, kteří za války zahynuli. Vedle těch, kteří položili svůj život ve vzdušném boji, jsou tam i ti, kteří zahynuli třeba při cvičném letu. V paměti nás, letců, jim patří stejné místo, protože víme, jak obtížný a riskantní je i samotný výcvik. Mělo by to být i v paměti vrchního velitele!

Ptám se také: "Je obtížné pochopit také, že všichni tito muži z let padesátých, každý jistě v různé míře, budovali vojenské letectvo i v duchu onoho "přátelství", "vzájemné pomoci", "vzájemné spolupráce" se Sovětským svazem, jak to bylo vyjádřeno v názvu smlouvy, o které hovořím? A jestli potom vrchní velitel ozbrojených sil ČR má pro tuto činnost jen povýšeneckou nálepku, že se jednalo o činnost" jakéhosi "satelita", pak to pisatel těchto řádku považuje za největší znectění, kterého se těmto mužům i ženám poválečného letectva mohlo dostat. A autora podobných výrokům v mých očích takové nálepkování zcela diskvalifikuje pro ústavní úlohu, kterou zastává!

Svým tvrzením nechci vůbec popírat možnost, že na obou stranách, které onu smlouvu podepsaly jménem svých států, nebylo vždy a za všech okolností jednotného chápání a interpretace jednotlivých ustanovení smlouvy, a že druhá strana nedokázala, či nebyla ochotna, své stanovisko obhajovat. A obhajovat také své právo suveréna. Nemohu nepřipomenout dva příklady, které dokazují dva přístupy k tomu, jak chápat a obhajovat suverenitu vlastního státu při jednáních se zástupci druhé strany i tehdy, kdy ještě zbraně mlčí.

Příklad první. Významný armádní funkcionář oné doby, generál poručík Ing Václav Vitanovský, Csc, říká v rozhovoru dne 20. listopadu 1990, kromě jiného, toto: "Jakým způsobem naše armáda plnila v rámci Varšavské smlouvy svoje úkoly? To bylo velice prosté. My jsme byli pozváni do Moskvy, v Moskvě se nadiktovalo za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté udělejte, my jsme odzdravili, přijeli domů a prostě jsme to realizovali to, co nám řekli". (Rozhovor v rámci projektu "Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact").

Příklad druhý, osobně zažitý. V letech 1968-1969 jsem řídil práce spojené s prověrkou způsobilosti letounu Il-62. Klíčovým momentem byl průkaz toho, jak se letoun chová v kritickém letovém režimu, zvaném "hluboké přetažení" ("deep stall"). Zda letoun neztrácí řiditelnost. Britové při podobných zkouškách předtím ztratili letoun se zkušební posádkou. Jednání dospělo až k ministrovi leteckého průmyslu SSSR P.V. Demenťjevovi. Měl jsem, čs. zákonem podložené, právo rozhodovat o vydání či nevydání osvědčení. Na přímou otázku ministra, jaké je mé konečné stanovisko k požadavku o provedení letových zkoušek, mu říkám: "Jestliže nebude dodán průkaz podložený letovými zkouškami, jež budou provedeny za naší účasti, československé osvědčení způsobilosti vydáno nebude". Na to odpovídá ministr: "Vaše stanovisko je jasné". A nařizuje provedení těchto zkoušek za naší účasti. (Odkazuji na svou knihu "Letcem ve studené válce", str. 227, 228)..

Z toho vyvozuji, že každý, ať jednotlivec či stát, má tolik suverenity a samostatnosti, kolik je ochoten obhájit a prosadit. Na své zkušenosti jsem se přesvědčil, že nebyl žádný důvod zaujímat ke svým partnerům servilní, prezident Zeman by asi řekl "satelitní", stanovisko, nebyl žádný důvod k obavám vyslovit a prosazovat svůj názor, jestli byl člověk přesvědčen o jeho správnosti. Přesvědčil jsem se, že i na sovětské straně, prezident Zeman by asi řekl na straně onoho hegemona, po orbitě kterého obíhá satelit, bylo stanovisko představitele "satelita" akceptováno a neexistoval žádný diktát.

Kategoricky také musím popřít, že bych se kdykoliv v uvedené době, kdy jsem sloužil vlasti v ČSLA, byl cítil být občanem nějakého satelitního státu. Bez výčitek svědomí musím také říct, že jsem se vždy poctivě snažil o to, abych i svým maličkým dílem pomáhal budovat ono "přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci" a ničeho, co jsem v tomto směru vykonal, nemusím želet. A to přesto, jak jsem v těchto dnech psal představiteli jisté ruské společenské organizace, že mi v květnu, po skončení války, jeden voják Rudé armády přiložil k břichu automat se slovy "Davaj časy", a já mu je bez odmluvy předal! Čehož dokladem je jistě i to, co jsem dnes napsal.

Jestli se tak, na rozdíl ode mne, cítí současná hlava státu, je to jeho vyloženě soukromá věc, nad kterou mohu pocítit jen a jen smutek. Jestli však podobná slova pronáší při příležitosti státního svátku při oficielní příležitosti, jakou je třeba vojenská přehlídka před státními symboly, pak už to se soukromým názorem jeho, jako občana státu, nemá společného nic. A měl by skoncovat s jakýmkoliv subjektivismem a vyslovovat jen objektivní pravdu!

V Třebíči dne 11.11.2018.
 

CO CHCE NATO VE SKUTEČNOSTI?

4. november 2018 at 9:46 | VETERANUS

CO CHCE NATO VE SKUTEČNOSTI?

Ptá se 1.11.2018 Fredrik Lund, profesor architektury na NTNU (Norwegian University of Science and Technology) v norském Trondheimu . Jeho článek v ruské mutaci jsem nejprve četl na ruské stránce https://inosmi.ru/politic/20181102/243681914.html.

Když jsem dva dny nato začal pátrat po originále, ze kterého byla pořízena ruská verze, zjistil jsem, že "tato stránka se u nás už nenalézá. Buď jste ji neuvedl správně, nebo byl článek po vaší poslední návštěvě odstraněn. Tak jsem navštívil stránku https://www.nytid.no/hva-er-det-egentlig-nato-vil/ a tam zjistil, že originál byl zveřejněn v médiu, které se nazývá MODERN TIMES REVIEW, THE EUROPEAN DOCUMENTARY MAGAZINE. Že se jedná o měsíčník NY TID (Moderní doba). Ten je publikován v Norsku a je mezinárodně orientován. Je založen na "sociálně-liberálních a ekologických hodnotách a je inspirován moderním pragmatickým anarchismem". Také jsem zjistil, že na uvedené stránce se lze velice snadno dopátrat nejen originálu v norštině (tento jazyk je pro mne "španělskou", či v pojetí autora díla "Simplicius simplicissimus" Grimmelshausena, též "českou vesnicí"), ale i v anglickém nebo ruském jazyce, které jakž takž ovládám.

Pořídil jsem si českou verzi vlastním překladem z ruštiny a do svého blogu ji vkládám proto, že může poskytnout eventuelním návštěvníkům mého blogu pohled na to, jak na roli NATO pohlíží jeden z Evropanů, norský intelektuál, z jehož profese soudím, že není sice odborníkem na vojensko-politické problémy, ale že je člověkem, kterého zneklidňuje, stejně jako zneklidňuje mne, kam se ve světě "řízeného chaosu" pohybuje i má země, jsouc smluvně zapojena do Severoatlantické smlouvy, která vygenerovala NATO.

Text článku v mém překladu z ruštiny zní:

˃˃˃Velká cvičení NATO, která v současnosti probíhají ve Středním Norsku, mají, podle tvrzení norské vlády, zvýšit pocit naší bezpečnosti. Cožpak opravdu ten kurs, ve kterém se NATO pohybuje v posledních letech, dává nám pocit bezpečí?

NATO/RUSKO

Kay Bailey Hutchisonová, která je vyslancem USA v NATO, prohlásila nedávno, že "prošetřují možnost zničení" nových ruských raketových systémů "Novátor 9M729" (podle klasifikace NATO SSC-8). U většiny mnohých, kteří slyšeli tato slova, pravděpodobně proběhl mráz po zádech. Nejen, že je takové vyjádření neodpovědné, ale ještě v mnohém ukazuje na to, kam se nyní pohybujeme.

Západní tisk vede už po jistou dobu proti Rusku drtivou démonizující kampaň, zaměřenou na to, aby se u nikoho ani nezrodily pochybnosti o správnosti činnosti NATO, když zvyšuje svůj vojenský potenciál a přesunuje svá postavení co nejtěsněji k ruským hranicím.

Všichni mají vědět, že na situaci v Evropě má plnou vinu Rusko, že je to právě ono, kdo se znenadání stal strašně agresivním a kdo se snaží rozšířit své území.

Je to však pravda? Není už načase vyslovit pochyby o naší pozici a o námi deklarovaných pravdách? Je opravdu Rusko naším nepřítelem? Nebo vznikla tato situace z jiných příčin?

Jižní Amerika v časech studené války

Když v roce 1951 byl v Guatemale v demokratických volbách prezidentem zvolen Jacobo Árbenz Guzmán, tak začal realizovat rozsáhlé agrární reformy. Chtěl vyhnat United Fruit Company a vrátit půdu místním občanům. Američané pojali podezření, že se do vnitřních záležitostí vměšuje Sovětský svaz; (později se zjistilo, že byla tato podezření chybná). Americký vyslanec v OSN Henry Cabot Lodge se vztekle obořil na sovětskou delegaci, když se s ní setkal v hale Generálního shromáždění OSN v New Yorku se slovy: "Držte se dál od této polokoule".

Zapamatujte si dobře tato slova.

O deset roků později se Sovětský svaz skutečně pokusil usadit se na západní polokouli, tentokrát na Kubě. Jak dobře víme, tak USA pohrozily, že zahájí vážnou vojenskou operaci, když na snímcích, které pořídil špionážní letoun, byly odhaleny startovací rampy pro rakety s jadernými hlavicemi. To se stalo nemyslitelným. Rakety jen 1800 kilometrů od Washingtonu?! Prezident Kennedy vystoupil v televizi a americkému národu řekl: "Tyto raketové základny nemohou mít jiný cíl, než ten, aby zajistily možnost provedení jaderného úderu na Západní polokouli".

Neuplynulo dvacet let a přišla řada na Nicaragui. Americká Reaganova administrativa vyslovila podezření, že se Sovětský svaz vměšuje do záležitostí této země, a že se tam chce usadit, a při tom tím "ohrožuje naše životně důležité strategické zájmy".

Prostě řečeno: Američané jednoduše nedovolí, aby jiné mocnosti prováděly svou činnost kdekoliv na západní polokouli. Ještě v roce 1823, poté, když země Střední a Jižní Ameriky vyhnaly své evropské koloniální pány, vyhlásily USA svou Monroovu doktrínu, podle které budou USA pohlížet na jakékoliv vměšování vnější síly do věcí západní polokoule jako na nepřijatelnou hrozbu pro svou bezpečnost (to znamená pro klíčový zájem své země).

Nová fáze mocenského boje po Bukurešti 2008

Ve světle toho všeho je zajímavé podívat se na to, jak od roku 1990 do dnešního dne pobíhá rozšiřování NATO. Jestliže bude přiznáno, že je Rusko jako dříve světovou mocností, či že má ve svých rukách značnou regionální sílu, pak lze pochopit, že stejně, jako USA či Čína, má velký zájem na tom, aby ochraňovalo svou strategickou bezpečnost. Což znamená, že bude pečlivě sledovat, co se děje na blízkých či velmi blízkých územích. Je to delikátní otázka pro všechny velké mocnosti. USA považují za svá "sousední území" celou západní polokouli.

"Rusko má stále větší zájem o svou oblast" ("Russia has become more concerned with their distrikt"), píše Thomas Slensvik ze Štábní akademie ozbrojených sil Norska v článku v "Dagbladet" 10. července tohoto roku. Tato slova v mnohém vyjadřují to hledisko, které je denně proklamováno západním tiskem. Jedná se však o hrubé zjednodušení, jestli dokonce ne o zvrácení skutečnosti. Rusko, stejně jako všechny velké mocnosti, se vždy staralo o to, co se děje v jeho blízkosti.

Po vrcholné schůzce NATO v Bukurešti v roce 2008 se najednou zjistilo, že se členy Aliance může stát Gruzie a Ukrajina; to bylo přijato velice bolestivě, přesněji řečeno vyvolalo to paniku. Vždyť od severo-východního okraje Ukrajiny je do Moskvy 450 kilometrů.

Bukurešťské setkání vše změnilo. Plány, aby do NATO byla přijata Gruzie a Ukrajina, jak to bylo vyjádřeno v protokolu Aliance, obsahovaly natolik vážné nebezpečí pro životně důležité strategické zájmy Ruska, že Rusko začalo neprodleně přemýšlet o tom, jaká opatření proti tomu podniknout. Lze si představit, co pociťovali, a co říkali Rusové, když si najednou představili, že se američtí vojáci ocitnou v horách Kavkazu nebo v Sevastopolu.

Udělejme myšlenkový pokus: že na příklad Mexiko a Bahamy uzavřou v nejbližší době alianci s Ruskem. Jak budou USA reagovat? Nebudou v tom spatřovat hrozbu pro samotnou podstatu své bezpečnosti? Když se ruští vojáci ocitnou jen několik kilometrů od hranic USA s Mexikem? A ruské rakety se ocitnou na Bahamských ostrovech?

Pojďme si představit, že polovina obyvatel Bahamských ostrovů bude pro vstup do aliance s Ruskem. Budou to USA akceptovat tak, že je to blízko i jejich srdci?

NATO je odpovědné za krizi na Ukrajině

Je zajímavé vidět, jak NATO odvrhlo základní principy vedoucí k udržování politické mocenské rovnováhy v těch otázkách, jež jsou důležité pro nás všechny. Při tom mnozí z nás mají za to, že to byla právě mocenská rovnováha, která kdysi zabránila tomu, že se studená válka nezměnila ve válku horkou. Je nesmírně zajímavé, že západní prostředky masové informace neustále vtloukají do našich hlav zprávy o nové agresivitě Ruska, aniž by si kdykoliv položily otázku, co vlastně vytvořilo novou mezinárodní situaci. Čím se to vše skončí? K čemu to může vést?

Američan George F. Kennan zformuloval v roce 1946 doktrínu o tom, že je třeba zabránit možnému rozšíření Sovětského svazu v budoucnosti. Byl tehdy poradcem prezidenta Harry S. Trumana. Po padesáti letech varoval před tím, aby se NATO rozšiřovalo k ruským hranicím po rozpadu Sovětského svazu. Nazval toto rozšiřování "strategickou chybou, která má rozměry potenciálně epické" ("a strategic blunder of epic potentially proportion").

Proč Západ, jak se zdá, má za to, že Rusové by měli považovat za normální to, že se u jejich prahu objevuje NATO ve stejné době, kdy USA nestrpí žádného strategického konkurenta v celé západní polokouli? Co vlastně NATO v podstatě chce?

Tuto otázku nedokáže zodpovědět dokonce ani americký profesor, možná ve světě nejlepší odborník na otázky strategické bezpečnosti, John Mearsheimer. Při tom přednáší třeba na téma "Proč Západ, nikoliv Putin, je vinen krizí na Ukrajině". Dnes mají Gorbačovovy myšlenky o stavbě "celoevropského domu" spíše zvláštní příchuť. Jak jsme odpověděli na ruku nataženou k podání ("outstretched hand")? Rusko je dnes vyděděnec, ale na východě se probudil obr.

Při tom Jens Stoltenberg se všude potuluje, a aktivně podporuje růst zbrojení. Rusko se stalo agresivním a to vyvolává všeobecné nadšení!

V období mezi roky 1991 až 2008 působily nově vzniklé nezávislé státy, Ukrajina a Gruzie jako neutrální nárazníkové státy mezi Východem a Západem. Není náhodné, že obě tyto země prošly válkou od okamžiku, kdy bylo v roce 2008 přijato odpovídající rozhodnutí NATO.

Když vedoucí NATO, včetně Jens Stoltenberga, říkají, že reakce Ruska byla pro ně neočekávaná, tak lžou otevřeně.

Tlačit na super mocnost tak silně tím, že jsou ohrožovány její životní zájmy a její bezpečnost, a přivádět ji nakonec až k zoufalství, to není odpovědná zahraniční politika.

Co bude dělat ten nejsilnější chlapec ve třídě, jestliže se všichni ostatní chlapci seberou a zaženou jej do kouta?˂˂˂


K otázce, kterou Fredrik Lund končí svůj článek, bych doplnil svou otázku: "Nekoresponduje situace, do které je úsilím NATO zatlačováno Rusko, se situací, kterou nositel Nobelovy ceny za lékařství a fysiologii Konrad Lorenz, spolu s H. Hedigerem, nazývá "kritickou reakcí"? Kdy virtuální protivník NATO, Rusko, je zaháněno do situace, kdy "musí nasadit veškeré síly, neboť nemůže ani uniknout, ani očekávat milost", a kdy, řečeno obrazně slovy jednoho z velitelů Rudé armády z roku 1941, "Rusko je veliké, ale ustupovat není kam, protože máme za zády Moskvu"?


Psáno v listopadu 2018.

DĚJINY RUSKA PODLE A.B.ZUBOVA

27. september 2018 at 9:40 | VETERANUS
DĚJINY RUSKA PODLE A. B. ZUBOVA.
České nakladatelství ARGO vydalo v roce 2015 knihu Andreje Borisoviče Zubova pod názvem "ADREJ ZUBOV (edidit) DĚJINY RUSKA 20. STOLETÍ-díl II, 1939-2007".
Podle textu na obálce, se jedná o moderně pojatou, a o, na oficiální prokremelské propagandě nezávislou, práci kolektivu ruských autorů, vedenou profesorem Andrejem Borisovičem Zubovem. Kniha údajně představuje jedinečný pokus o syntetický výklad dějin Ruska 20. století. Jedná se o pokus autorů odpovědět na otázku, proč se ruské dějiny po pádu carismu ubíraly cestami vedoucími k vytvoření totalitního, nelidského, cynického, navenek však modernizačního režimu, jenž ve svém důsledku vedl téměř ke zničení ruské duše a svébytné ruské civilizace.
Kniha, podle stejného zdroje, zahrnuje léta 1939-2007, a je věnován období druhé světové války, pozdnímu stalinismu, rozvoji Sovětského svazu jako světové velmoci až do gorbačovské perestrojky, následného rozpadu SSSR a vzniku nového Ruska.
V doslovu k českému vydání knihy se Andrej Zubov, spolu s kolektivem spolupracovníků, který zřejmě nebyl jen jeho němým komparsem (dále jen "Zubov&spol"), obrací k českému čtenáři. Slova, která k tomu volí, považuji téměř za vzor smutně proslulé politické propagandy a agitace. Svého času jsme, něco podobného, s jistým opovržením kvalifikovali jako vhodné pro "politické školení mužstva".
Zubov se současně vemlouvá do přízně čtenářů, kteří budou mít trpělivost přečíst knihu o 750 stranách od začátku do konce. V závěrečných odstavcích své knihy, které mají být čímsi napsaným "místo závěru", vyjadřuje, z "celého srdce", naději, že jeho "Dějiny Ruska 20. století" se stanou vstřícným darem českému národu a pomohou obnovit a stvrdit naši vnitřní duchovní svobodu, jejímuž zdárnému rozvíjení ještě docela nedávno bránili sovětští i českoslovenští političtí předáci". Proč je to nazýváno "vstřícným darem českému národu" zůstává mimo okruh mého chápání.
Jen zběžné pročtení těch částí knihy, které mají úzký vztah k mé zemi, a hlavně pak k tomu, co jsem sám prožíval, a o čem mohu dát očité svědectví, mi umožňuje prohlásit, že jsem snad nikdy v životě neměl v ruce knihu o historii, ze které by bylo možno vycítit tolik zášti, tolik nenávisti, tolik zloby vůči vlastnímu národu, respektive vůči jedné jeho části. Tuto část představoval pro "Zubova&spol" J. Stalin a politický směr, který Stalin po jistou dobu představoval, a který byl ještě za Leninova života označen jako "bolševický". Odkud taková nenávist pramení, se neodvažuji soudit. Mám jen podezření, že jejím kořenem je závist. Závist k tomu, co kladného Stalin a bolševici dosáhli. O závisti už Plinius Mladší tvrdil, že jejím posledním stupněm je nenávist ("Invidiae finis est odium", Plinius Mladší, Chvalořeč na císaře Traiana 84).
Kdybych toto své tvrzení ještě více zobecnil, tak kniha, jako celek, v podstatě nerespektuje zásady, které pro psaní historie vytýčila už antika. Kniha naprosto ignoruje zásadu vytýčenou už zakladateli historie, jakými byli Řek Herodotos (5. století před naším letopočtem) a Říman Tacitus (1.-2. století po Kr.). Kniha není psána sine ira et studio. Co se týče nahromadění zloby a jednostrannosti do jednoho svazku o 750ti stranách, tak těžko se najde konkurence pro tuto knihu.
Nerespektování zásady psát historii bez jednostranností, přiznává i sám profesor Zubov. V červenci 2016 napsal toto: "Je-li historik skutečným historikem, nemůže být "бесстрастным" vědcem. Slovo "бесстрастный" znamená "bez vášní, nenáruživý, klidný, chladný". Vždy je občanem. Jako vědec nesmí zkreslovat fakta, ale interpretace skutečností a zjevů, jejich hodnocení a posouzení- to je záležitost jeho občanského svědomí". (http://esxatos.com/zubov-istoriya-rossii-20-veka).
Tvrzení Zubova znamená, že rozšiřuje zásady, aby historie byla psána "bez hněvu a bez jednostranností", o dalšího, proměnného, činitele. O činitele, který není definován a který si proto kdokoliv také může libovolně interpretovat. Tohoto proměnného činitele pojmenovává "občanským svědomím". Jelikož "svědomí je rozumové, citové a mravní hodnocení vlastních činů, svého jednání" (Slovník českého jazyka F. Trávníčka), tak to znamená, že každé individuum, tedy každý občan, samozřejmě i historik, si události, a jednání jiných osob, může hodnotit a poměřovat svým rozumem, svými city, jež mu vládnou, svou morálkou, kterou vyznává. Zavedením do historie tohoto proměnného činitele vlastně "Zubov&spol" popírají dědictví antiky. Popírají i to, že se k tomuto dědictví hlásili takoví činitelé ruské kultury, jakými byl A.S.Puškin, V.G.Bělinskij, M.P.Pogodin, I.A. Gončarov, I.S, Turgeněv, A.V. Lunačarskij, I.S.Lourié.
Profesor napsal, že vědec "nesmí zkreslovat fakta". To je jistě chvályhodný požadavek. Jak ale má čtenář díla poznat, že to, co je mu historikem předkládáno, představuje "faktum", tedy "skutek, skutečnost, skutečnou událost"? Tedy to, co je ověřeno , co je zjištěno? (Odvolávám se na to, jak je slovo "faktum" definováno v českém jazyce, na příklad ve Slovníku jazyka českého, F. Trávníčka)? Jak má, historikem zveřejňovaná, tvrzení přijímat čtenář, jehož osobní zážitek se neshoduje s tím, jak jistou událost prezentuje "Zubov&spol"? Jak je má přijímat člověk, který má svou pravdu, svůj pohled na události, jež sám prožíval? Uvedu konkrétní příklad.
V noci z 1. na 2. května 1945 jsem, spolu se svými čtyřmi kamarády stejného věku, bylo mi necelých sedmnáct let, a asi se dvěma desítkami mně neznámých občanů Zlína, trávil svou poslední válečnou noc v jídelně Obchodního domu ve Zlíně. Jídelna se nacházela v suterénní etáži tohoto domu. Do této místnosti od setmění až do 23. hodiny zaznívaly ohlasy bojů, které vedly jednotky Wehrmachtu, bránící město, s útočícími jednotkami Rudé armády a Rumunské armády. Zvuk jakéhosi děla, které mělo svou pozici vedle západní stěny domu, a vedlo palbu východní směrem, byl doslova otřesný a otřásající. Že jsme se v oněch chvílích obávali o své zdraví či život, snad nemusím zdůrazňovat. Po 23. hodině ozvuky střelby utichly, pak jsme asi po hodině klidu ze stropu slyšeli zvuk okovaných koňských kopyt, když nějaký voják Rudé armády vjel na koni do přízemí budovy, kde byla obchodní oddělení se zbožím. Posléze někdo z odvážnějších dospělých občanů přivedl do jídelny, kde jsme se ukrývali, tři vojáky v uniformách Rudé armády. Ty jsme všichni přítomní nadšeně přivítali.
Může se historik domnívat, že jsem tyto okamžiky svého života vnímal jinak, než jako své osvobození, které následovalo po více než šestileté okupaci mé vlasti? Ta se v mém případě, kromě jiného, projevila i tak, že jsem byl 5. listopadu 1941, spolu s ostatními spolužáky jihlavského gymnázia, z této školy vyhnán a že mi na to bylo zakázáno studovat na jakékoli střední škole. Nepochybuji o tom, že podobné zážitky v této části Evropy, tedy v Evropě Západní, nikoliv východní, jak ji často nazývá Zubov, měly i miliony občanů osvobozovaných zemí. Mimochodem: rád bych se " Zubov&spol" zeptal, zda respektují vědu zvanou geografie? A zda někdy měli v ruce «Атлас мира», vydaný v Moskvě v roce 1954 institucí zvanou «Главное управление геодезии и картографии МВД СССР»? A tam nahlédli na mapu číslo 88-89, kde je zobrazena «Западная Европа»?
Pro mne i pro občany Zlína byly ony boje o město v noci z 1. na 2. května 1945 boji osvoboditelskými, protože rezultovaly nejen do porážky jednotek Wehrmachtu, které město bránily, což bylo hlavním cílem jejich konání. Pro občany města Zlín, a já byl jedním z nich, to bylo osvobození od všeho, s čím byl v posledních šesti letech spojen život v Německem okupované zemi.
Tvrdit, že jen v Sovětském svazu byly tak nazývány, není ničím jiným, než "zkreslováním" faktů, kterého se historik nesmí, jak tvrdí sám Zubov, dopouštět. Tvrdit opak totiž znamená nebrat vůbec v úvahu to, jak takovou událost vnímali konkrétní lidé v konkrétním místě, v konkrétní situaci, která se jich přímo, nikoliv zprostředkovaně, dotýkala. Považovat něco podobného jen za projev změny "jedné okupace" na "okupaci jinou" nemá nic společného s výkladem historie sine ira et studio.
Pro to, kam boje s Wehrmachtem přivedly Rudou armádu v letech 1944 a 1945, bylo prvotním a hlavním důvodem to, že tak byla realizována strategie, kterou v lednu roku 1943 v Casablance vytýčil Roosevelt a Churchill, se souhlasem Stalina. Byla to strategie dosažení "bezpodmínečné kapitulace" Německa. A její realizace nespočívala v ničem jiném, než v donucení ozbrojených sil Německa k tomu, aby se spojencům vzdaly a složily zbraně. Dokud tak neučinily tyto síly ani v roce 1944, ani v roce 1945, tak k tomu musely být, opět silou zbraní, donuceny. A to všude tam, kam ona ozbrojená moc Německa ustoupila. Že si v oněch zemích "mnozí mysleli, že jen jedna okupace byla vyměněna druhou, již doprovázela změna politického, občanského i ekonomického řízení", to sice může být pravdivé, ale nemůže to být považováno za správné. Pokud bychom to za správné považovali, pak bychom museli už samotný požadavek "bezpodmínečné kapitulace" považovat za požadavek nesprávný proto, že při jeho formulaci nebrali jeho autoři v úvahu to, kam boje, jež měly donutit nepřítele ke složení zbraní, tedy ke kapitulaci, mohou armády spojenců přivést. Stejné ohodnocení by se muselo dostat celé alianční strategii.
Jen bych poznamenal, že " Zubov&spol" nejsou v takovém hodnocení osamoceni. Třeba český historik Vilém Prečan tvrdil svého času, že "Stalin vyslal své armády přes hranice z roku 1941 proto, aby začal dobývat území, jež se mělo stát součástí jeho nového impéria", (V. Prečan, Invaze 1944, Soudobé dějiny I/4-5/94). Nikoliv tedy proto, že Stalin, v souladu se strategií bezpodmínečné kapitulace, formuloval, poněkud obrazně, vlastní strategii tak, že "raněnou německou bestii je třeba neústupně pronásledovat a dobít ji v jejím vlastním doupěti" (Stalin, Rozkaz č. 70, Nejvyššího velitele, Moskva ,1. května 1944, in O Veliké vlastenecké válce Sovětského svazu, Svoboda, Praha, 1945).
Z toho, co jsem napsal v předešlých řádcích, proto považuji všechna záhlaví kapitol, kde se píše o "obsazení Polska, Československa, Rakouska, Německa", či o tom, že Rudá armáda "vtrhla do Rumunska, Bulharska, Srbska, Chorvatska a Maďarska", za tvrzení, jež nesprávně líčí strategii, již spojenci realizovali v této etapě války v Evropě.
Ptám se: jak může historik, který o sobě tvrdí, že pravdivě, tedy bez zkreslování fakt, líčí dějiny své země, v době, kdy jeho země vítězně dovršovala svůj zápas o přežití v Druhé světové válce, a přinášela svobodu celým národům, napsat, že se "po pádu Berlína a osvobození Prahy zastavil organizovaný odpor ozbrojených sil Německa"? Není toto tvrzení právě takovým tvrzením, které, i podle samotného historika Zubova, "historik nesmí zkreslovat"? Lze se v této souvislosti zeptat historika Zubova: "Kde ztratila nenávratně Rudá armáda oněch 11 265 příslušníků, kde bylo zraněno či onemocnělo oněch 38 083 a kde tedy ztratila celkem 49 348 příslušníků, kteří jsou uváděni jako ztráty v Pražské operaci, když tato operace byla zahájena až po pádu Berlína? Tedy poté, kdy ustal "odpor ozbrojených sil Německa"?
Všechna ostatní tvrzení z pera "Zubov&spol", jež jsou uvedena v citované knize, nehodlám komentovat, už jen proto ne, že čas je pro člověka mého věku příliš drahocenným statkem, než aby jím mohl plýtvat. Tato tvrzení jen potvrzují názor, že se v případě knihy "Dějiny Ruska 20. století-díl II, Andreje Zubova (ed.)" vůbec nejedná o dílo nezávislé, psané bez hněvu a bez jednostrannosti, ale o dílo, které zapadá do mozaiky současného trendu jisté části historiografie. Ta se, v mých laických očích, jeví jen jako jeden z pokusů o přepisování dějin v zájmu té neopolitiky, která by měla, pod vedením nových "šílenců", rezultovat do války vedené jinými prostředky, než kterými byla vedena evropská válka s "největším šílenstvím, šílenstvím nacismu, které zachvátilo svět za celou lidskou historii" (uvozuji slova Šimona Pereze, pronesená 8. listopadu 2012 v Moskvě).
Jako jeden z "rusofilů", žijící už devadesát let v zemi, osídlené, po více než půldruhého tisíciletí, jedním ze západoslovanských kmenů, mohu jen vyjádřit, rovněž "z celého srdce", lítost nad tím, že se Rus Andrej Zubov, se svými 44 kolegy, mnohá jména kterých jsou ozdobena vědeckými tituly, mohl snížit k napsání díla, které by mělo představovat "syntetický výklad dějin Ruska 20. století", ale které v mých očích však představuje jen historický pamflet.
Třebíč, v září 2018.
 


OPERACE DUNAJ-68. CO TO VLASTNĚ BYLO VE SKUTEČNOSTI? 7.ZÁVĚREČNÁ ČÁST

12. september 2018 at 9:32 | VETERANUS

"OPERACE "DUNAJ-68"- CO TO VLASTNĚ BYLO VE SKUTEČNOSTI?

7. část, závěrečná


Citací slov M. Thatherové jsem se přiblížil k formulaci odpovědi na základní otázku, kterou jsem položil už v titulku svého článku: "Co ve skutečnosti představovala "Operace Dunaj-68?"

Pokusím se tedy alespoň nastínit odpověď na onu otázku.

Nejprve poukážu na celkovou situaci ve světě, v níž se události roku 1968 v Československu odehrávaly. Dnes se snad většina historiků, politologů, politiků, shoduje na označení této situace tak, že se jednalo o "studenou" válku. Jestli ano, tak tato válka nebyla ničím jiným, než pokračováním politiky, která vyústila v Druhou evropskou válku, představující část Druhé světové války. Autora definice války jakožto "pokračování politiky jinými prostředky" jistě představovat nemusím. Sám se s takovou definicí ztotožňuji.

Jednoho z cílů evropské války dosaženo nebylo. Nebyl v ní poražen hlavní protivník, který se zde objevil po ruských revolucích roku 1917. Ač byl takový cíl tím nejdůležitějším strategickým cílem Západu i v Druhé světové válce. Protivník byl zástupně nazván "komunismem". Ten v představách Západu ohrožoval samu podstatu tak zvané "západní společnosti". Personifikovaná "Historie" se však "zachovala" zcela jinak, než jak iniciátoři této války předpokládali. Namísto porаženého, a o milost prosícího, hlavního protivníka, tu vyrostl gigant. Gigant dokonce ovládnuvší atomové tajemství. Bylo tedy ve válce za jeho zničení třeba pokračovat, byť s jinými prostředky, než ke kterým se dopracovala vojenská věda a inženýrská mysl ve válce druhé. Kalkulovat při pokračování oné "politiky-války" "jen" s atomovým zbraněmi, bylo nadále velice riskantní, jak ukázala karibská krize. Bylo třeba nasadit zcela jiné prostředky, než jen ty, jež dala k dispozici věda a technika. Na první místo byly postaveny prostředky teorie a prostředky doktrinální, jedním pojmem vyjádřeno: prostředky ideové a duchovní, dnes by se řeklo též "hybridní".

Obě strany, které představovaly póly oné války, pečlivě vyhodnotily lekce karibské krize. Na straně Ameriky to bylo pochopení toho, že poprvé v její historii nebude jejich území ušetřeno důsledků budoucí války. McNamara později napsal, že "rakety s jadernými hlavicemi, rozmístěné na Kubě, ohrožovaly jen na východním pobřeží USA 90 milionů občanů". A to nebyla maličkost ani pro geografického giganta, jakým byly USA. Proto byla koncepce války, vedené k "totální odplatě", nahrazena tak zvanou doktrínou "pružné reakce". U nás byla představována jako doktrína "lokální" války.

Podstata této doktríny spočívala v tom, že obě velmoci, jak USA, tak SSSR, jejím akceptováním odstraní riziko, které hrozilo jejich územím, a přenesou toto riziko na své periférie. Těmito perifériemi byla pro obě strany Střední a Západní Evropa. Tato doktrína se však nesetkala u vojenských činitelů ČSSR s kladnou odezvou. Odvolám se na projev NGŠ generála Rytíře z 13. března 1968. Říká, kromě jiného: "Teorie lokální války připouští (!) možnost vedení války bez jaderných zbraní…Západ podvedl a oklamal sovětské soudruhy, a oni na teorii lokální války přistoupili… ze stanoviska naší republiky nám teorie lokální války nevyhovuje, protože znamená orientaci na klasickou válku…. takovou válku nemůžeme vyhrát, protože ekonomika Západu je mohutnější, než ekonomika naše…sovětští soudruzi nás budou nutit, abychom zvýšili tempo výzbroje a počet jednotek… přišli požadavkem zvýšit počet divizí" (magnetofonový záznam onoho projevu se nachází v Ústavu soudobých dějin AV ČR).

Pro mne je z tohoto projevu NGŠ významné to, že ani jednou, ač se projev odehrával v době zpracovávání tak zvaného "akčního plánu strany", se NGŠ nezmiňuje ani slovem o tom, že by rozpor mezi požadavky a možnostmi, mohl být řešen také tím, že by sovětské straně, namísto toho, že budou vedeny spory o zvyšování počtu našich divizí nad míru únosnou pro ekonomiku, bylo nabídnuto umístění určitého kontingentu sovětské armády na našem území. NGŠ tím také dal najevo, že nezná, či nebere do úvahy, poznatky, ke kterým se dospívalo i v průběhu různých velkých cvičení. Na nich byly procvičovány, a také ověřovány, schopnosti velení ČSLA vést útočnou protiofenzivu československé armády za podmínek, kdy druhý strategický sled tvořila sovětská vojska. Tato vojska však přicházela pozdě do míst předpokládaného zasazení do protiúderu. Stávalo se to proto, že musela překonávat dodatečnou vzdálenost 600 km, aby se dostala z prostorů své mírové dislokace do prostorů svého zasazení.

Jestli se v názorech generála Rytíře projevovalo to, že neměl praktickou zkušenost z těchto cvičení, či něco jiného, nevím. Za zaznamenání stojí snad můj poznatek, že za celé tři roky 1961-1964, kdy jsem se těchto cvičení zúčastňoval, generál Rytíř nikdy nebyl v úloze cvičícího velitele Čs. frontu. Vždy se v této funkci cvičil generál Janko, se kterým se ale pro případ války v takové funkci nepočítalo.

Z výše řečeného dělám jednoznačný závěr, že jednou z vážných příčin přijetí rozhodnutí na vstup, především sovětských vojsk, jež představovalo prioritní zájmy SSSR v dané fázi studené války, bylo uvědomění si na sovětské straně toho, v jakých rukách je velení ČSLA. Osobně jejich názory, které našly svůj odraz i v jejich činnosti, považuji za historické selhání špiček armádního velení, zosobněných hlavně generály Lomským, Rytířem a Jankem. Ono selhání spatřuji v tom, že nedokázali, na základě osobních poznatků z prováděných cvičení, s předstihem, dokonce ani ne v předvečer vrcholící krize zjara 1968, vypracovat, zdůvodnit a předložit politickému vedení země návrhy na jednání se sovětskou stranou o dislokaci určitého kontingentu sovětských vojsk v naší zemi. Spíše jsou k dispozici doklady o tom, že se něčemu podobnému bránili. Jestli by takový návrh byl zpracován, podán a zdůvodněn, a pak politickým vedením země akceptován, dalo se násilnému řešení uvedených rozporů předejít.

Příčiny toho, proč se k něčemu takovému nedopracovali muži, kteří na jedné straně měli válečnou zkušenost a i bohaté životní zkušenosti z kontaktů s obdobnými muži na sovětské straně, si netroufám soudit. Oni všichni se pohybovali v určité atmosféře, v atmosféře, která je neopakovatelná a nesdělitelná, a kterou žádný pozdější kritik či badatel nemůže do těch nejmenších detailů pochopit. Proto nechci svými slovy ony muže jakkoliv znectít. I o nich platí ono de mortuis seu bene, seu nihil (o mrtvých buď dobře, nebo nijak). Což nemusí vylučovat, aby byla o nich, i po jejich smrti, pronášena pravda.V tomto svém názoru nacházím oporu i u takových velikánů lidské civilizace, jakými byl na příklad L.N.Tolstoj, (Viz Sebrané spisy L.N.Tolstého, svazek 20).

Na druhé straně však také platí, že historie by, pro nás živé, měla být učitelkou. A takovou se stane, když i činy, již mrtvých, budou hodnoceny bez hněvu a jednostrannosti, tedy sine ira et studio. A toho nelze dosáhnut jinak, než dopátráním se pravdy nejen o tom, "co se stalo", ale "proč se tak stalo"! Dnes se také musíme ptát, zda cena, kterou za to bylo třeba zaplatit , odpovídala nákladům a výsledkům!

V předešlých slovech, větách, článcích jsem se snažil, z pohledu svých vlastních znalostí, zkušeností a poznatků, přispět k poznání oné pravdy. A vyslovit svůj názor na to, co vlastně ona "Operace Dunaj-68" byla a proč k její realizaci došlo. Úplné poznání celé pravdy o této operaci "studené" války však může nastat až poté, kdy historie událostí roku 1968, a roků, které mu předcházely, při nejmenším od roku 1962, kdy došlo k tak zvané "kubánské raketové krizi", bude možné osvětlit na základě úplného zveřejnění dokumentů z obou stran fronty "studené války". Zdůrazňuji "z obou stran", protože i v tomto případě platí ono Clausewitzovo, že "válka není ničím jiným, než rozšířeným zápasem dvou jednotlivců. Je to akt násilí, jehož cílem je donutit protivníka, aby se podřídil naší vůli".

A "Operace Dunaj-68" nebyla ničím jiným, než jednou z operací oné "studené války"!

Konec sedmé, závěrečné části. V Třebíči dne 11. září 2018.


"ОПЕРАЦИЯ ДУНАЙ-68" - ЧТО ЭТО БЫЛО В САМОМ ДЕЛЕ?

7 -ая часть

Цитацией слов Тэтчер я приблизился к чуть-чуть переформулированному ответу на вопрос, который я поставил во главу своей статьи: «Что на самом деле представляла собой Операция Дунай-68»?

Попытаюсь ответить. Сначала требуется осознать общую обстановку в мире, в которой события 1968-ого года свершились.Сегодня вероятно все признают, что протекало то, что стало называться «холодной войной». Если исходить из этого предположения, тогда эта войны не представляла ничего гругого, чем продолжением политики, результатом которой была Вторая европейская война, ставшая посже частью Второй мировой войны. Цели европейской войны достигнуто не было, несмотря на отчаянную попытку к примеру Черчиля. Основной противник, который появился на мировой арене в 1917-ом году, условно названный «коммунизмом», не стал побежденным и о помилование просящим. Этот противник явился идалее основной угрозой для самого основания так называемой «западной цивилиозации». Персонифицированная «История» вела себе по другому. Вместо побежденного «коммунизма», вместо просьбы о помиловании со стороны этого противника, здесь появился гигант обладающий даже атомным оружием. Но продлолжить прежнюю «политику-войну» требовалось, но другими средтсвами, чем теми, которые к ведению войны дала наука и инженерная мысль. Вести войну с помощью атомного оружия оказалось очень рискованным.Об этом свидетельствовал «карибский» кризис. На первое место были поставлены средства новой теории и доктрины. В кратких словах: средтсва идейные, сегодняйшим языком «средства гибридные».

Главные представители обеих сторон, которые вели «холодную войну», США и СССР, тщательно подвели итоги карибского кризиса. На стороне Америки, впервые в истории этой страны, осознали, что в тотальной войне на уничтожение территория их страны не будет пощадена. МакНамара посже написал, что «ракеты с ядерными зарядами, которые были размещены на Кубе, лишь на восточном побережье США представляли угрозу для 90 миллионов жителей». И это не являлось мелочью даже для такого географического гиганта, каким были США. Поэтому доктина «тотального» уничтожения была возмещена доктриной «гибкой реакции».В нашей стране ее интерпретировали как «доктрину локальных войн».

Сущность доктрины локальных войн заключалась в том, что обе строны войны, как США так СССР избавятся риска полного уничтожения, которое угрожало их территориям, и нациям в них проживающим, и перенесут этот риск на свои периферии. Этими перифериями для обеих сторон была Средняя и Западная часть Европы.

У военных представителей ЧССР не встретила эта доктрина положительного отклика. Сошлюсь на выступление НГШ генерала Рытиржа от 13-ого марта 1968-ого года. Он говорит, между прочем: « Теория локальных войн допускает ведение войны без применения ядерного оружия...Западу удалось обмануть и ввести в заблуждение советских товарищей, котороые приняли теорию локальных войн... для нашей страны теория локальной войны не подходит, она означает ориентацию на классическую войну...в такой войне мы не в состоянии победить, так как с экономической точки зрения Запад нас превосходит...советские товарищи будут нас принуждать к увелечению темпа вворужаться и увеличивать количество дивизий...приши с требованием увеличить количетсво дивизий».

Для меня является это выступление примечательным еще и потому, что, несмотря на то, что генерал выступая во время, когда был разрабатыван так называемый «действующий партийный план», который должен был отражать новые взгляды и на военную докрину. Ни одним словом генерал не намекает на то, чтобы противоречия, между требованиями и возможностями страны, решались таким образом, чтобы советской стороне было предложено, вместо ведения споров о количестве дивизий сверх меры выносимой для нашей экономики, разместить на нашей территории определенный контингент советских войск.

Не сумею оценить, если взгляды начальника Генерального штаба исходили из знаний, к которыми приходилось ему ознакомиться на основании больших учений, когда тренировались контрнаступательные действия чехословацкой армии, и при которых советские армии, предназначенные для введения в наступление к качестве второго эшелона, приходили в районы введения в наступательную операцию поздно из-за того, что им потребовалось преодолеть 600 км из мест своей дислокации. Не знаю, если здесь имел место недостаточный опыт НГШ, который не участвовал никогда на учениях в качестве командующего фронтом, для которого он был на случай войны предназначен. В течение трех лет, 1951-1964, когда я лично на таких учениях участвовал, никода не видел, чтобы генерал Рытирж обучался в роли командущего фронтом. Всегда в такой должности обучался генерал Янко, с которым в случае войны на такую должность не расчитывалось.

Из всего, выше сказанного, делаю заключение, что одной из важнейших причин принятия решения на ввод войск, прежде всего советских войск, решения, которое олицетворяло бы приоритетные интересы Советского союза на данном этапе холодной войны, явилось у советских представителей осознание того, в каких руках находится управление Чехословацкой армией. Что проявилось, по моему мнению, прежде всего как историческое отказание военной верхушки ЧССР, персонифицированной генералами Ломский, Рытирж и Янко. Это отказание я рассматриваю в том, что не сумели, на основе своих знаний из осуществленных учений, с опережением, даже во время кануна событий августа 1968-ого года, выработать, обосновать а представить политическому руководству страны предложения для ведения разговоров с советской стороной о дислокации определенного контингента советских войск в нашей стране.

Если бытакое предложение было выработано,обoснoванои предложено, стало бы возможным опередить насильственному решению противоречий между требованиями и возможностьями. Причины того, почему к подобному предложению не пришли мужчины, имеющие на своих плечах опыт войны и богатый опыт из сношений с мужчинами подобного рода на советской стороне, не осмеливаюсь определить. Все они находились в атмосфере, которая явилась атмосферой неповторимой и не сообщительной, и которую любой последующий исследователь и критик не в состаянии полностью понять. Поэтому я не хочу своими словами чести этих мужчин коснуться. Ибо и для них действует изречение « О мертвых ничего, кроме хорошего» ("De mortuis nihil nisi bene"). С другой стороны история для нас живущих, должна быть учительницей. И таковой станет, если действия уже мертвых будут оцениваемы «без гнева и пристрастия» ("Sine ira et studio"). Это станет возможным толяко в случае, что достигнем истины не только о том, «что случилось», а и о том «почему это случилось именно так». И если цена, которую надобылоплатить, отвечала издержкам и результатам.

В преыдущих словах, предложениях, статьях, я стремился, на основе собственных знаний, собственного опыта и мною полученных сведений, поддержать усилия по познанию истины. А высказать свое мнение на то, что собой была эта «Операция Дунай-68» на самом деле, и почему она состоялась. Полное познание истины станет возможным лишь после того, когда история событй 1968-ого года, и годов прешествующих, по крайней нере после 1962-ого года, когда произошел «кубанский ракектной кризис», будет освещаться на основе полного открытия документов на обоих сторонах фронта «холодной войны». Подчеркиваю слова «на обоих сторонах» фронта холодной войны. Так как считаю, что остаются в силе слова Карл фон Клаусевитза, что«Война есть не что иное, как расширенное единоборство.Война это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю.» Такой войной была и так называемая война «холодная».

«Операция Дунай -68» не была ничем другим, чем одной из операций, до сих пор точно не определенного феномена, который называется «холодной войной»!

Конец седьмой, заключительной, части.

Город Тршебич, 11-ого сентября 2018-ого года.

OPERACE DUNAJ-68. CO TO VLASTNĚ BYLO VE SKUTEČNOSTI?-6. ČÁST

12. september 2018 at 9:14 | VETERANUS

"OPERACE "DUNAJ-68"- CO TO VLASTNĚ BYLO VE SKUTEČNOSTI?

6. část

V noci z 20. na 21. srpna 1968 dorazily jednotky, vysazené na letiště Ruzyně, během několika desítek minut, zřejmě za účinné pomoci osob, kteří už dříve byly získány za podpůrce invaze, aniž se setkaly s aktivním ozbrojeným odporem, k budovám Generálního štábu, ministerstev, vlády a ÚV KSČ. V sídle ÚV KSČ zasedalo v té době předsednictvo Ústředního výboru KSČ. Tam byli také internováni či "vzati do zajetí" ti členové Předsednictva ÚV KSČ, jejichž budoucí jednání, zda ve prospěch, či proti invazi, nebylo možno přesněji odhadnout. Z personálního složení skupiny, která byla internována, a za ozbrojeného doprovodu výsadkářů transportována mimo Prahu, lze usoudit na to, koho iniciátoři invaze považovali za osoby rozhodující pro další vývoj situace. Složení této skupiny bylo jistě definováno v Moskvě a jmenovitý seznam osob měl v rukách, či znal, velitel internační jednotky, včetně návodu, jak identifikovat tyto osoby. Troufám si pochybovat o tom, že tuto identifikaci mohli provést samotní vojáci nejnižší úrovně-samopalníci, ale že v internační skupině musel být někdo, kdo dával přímé pokyny ozbrojeným vojákům, koho zatknout. Spolupráci nějaké osoby z domácí scény lze předpokládat.

Neutralizace politického a armádního velení také znamenala, že se tato akce zásadně odlišovala od toho, co bylo nazýváno operacemi Druhé světové války. Její přirovnávání s těmito operacemi, jak to činí autoři vzpomínaného článku, je neopodstatněné. Zlehčovat ji však není rovněž na místě, když si uvědomíme, že byla provedena i s vědomím, že by mohla vést k rozpoutání světového konfliktu (výrok Brežněva podle slov Majorova), včetně použití jaderných zbraní.

Velení operace zřejmě kalkulovalo s tím, že nebude nutno neutralizovat vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta republiky, generála Svobodu. Naopak zřejmě počítalo s tím, že tento zakáže ozbrojeným silám aktivně invazním vojskům čelit, a že případně schválí i politické kroky k vytvoření nové "dělnicko-rolnické" vlády.

Ta měla, kromě jiného, přistoupit i k fyzické likvidaci představitelů "kontrarevoluce". A tím odlehčit invazním vojskům při plnění jimi úkolu, který byl zadán, to jest "potlačit nebo zničit kontrarevoluci". Jestliže byl takto úkol formulován ve směrnici-mapě, generálu Majorovovi, tak lze předpokládat, že byl obdobně formulován i dalším velitelům vojenských svazů, které invazi na území Československa realizovali v jiných částech země, než tam, kde ji realizovala 38. armáda Majorova. Lze jen litovat toho, že dosud neznáme dokumenty, ze kterých bychom si mohli učinit obraz o tom, jak konkrétně byl formulován úkol velitelům vzdušně výsadkových vojsk, jež prováděly desant na letiště Ruzyně a v návaznosti na něj pak plnily další úkoly směřující k neutralizaci politického a vojenského vedení země. Protože právě tam probíhala rozhodující, klíčová, část "Operace Dunaj-68". Tam se rozhodovalo o průběhu a osudu celé operace! V Praze, nikoli v Trenčíně či Košicích, se rozhodovalo, jako už mnohokrát v historii, o tom jakou cestou se bude historie ubírat! O osudu celé operace se nerozhodovalo v pásmu činnosti a odpovědnosti 38. armády. To tvrdím, aniž bych chtěl činnost tohoto svazu ozbrojených sil SSSR jakkoliv bagatelizovat.

Na to však nám nedává odpověď jak oficielní historiografie, tak ani "kolektivní paměť veteránů", jež je tak opěvována v článku v žurnále «Столетие». Nezdůrazňuji ani to, že v české historické literatuře, ani původní, ani přeložené, není rovněž k mání náhrada za to, s čím se setkává ruský čtenář, když, řečeno slovy autorů článku, jsou "v ruské historické literatuře široce rozšířeny početné kompilace, které si nárokují název "vědecké". Podle mých, sice nesystemizovaných, poznatků, se spíše setkávám s tím, co už svého času kritizoval český historik Josef Fučík, když napsal, že "…namísto potřebné odborné analýzy a věcných závěrů se prosadila ideologizovaná a povrchní politická interpretace" (Fučík, Stín jaderné války nad Evropou).

V Česku je k dispozici snad jen kniha Vedrašky, ve které jsou převyprávěny vzpomínky jednoho z velitelů armád. A i ta, jak jsem již ukázal, strádá takovými nedostatky, že svou úlohu seriózního příspěvku k historii oněch dnů, sotva může splnit.

Z "kolektivní paměti veteránů", která by zachytila to, co se týká oné klíčové operace "Desant v Ruzyni-68" zatím, bohužel, nemáme k dispozici nic.

Že ani v hlavním (!) městě země, kde už od středověku docházelo k událostem, které pak ovlivnily dějiny celé země, nedošlo k tomu, že by invazní vojska musela "potlačit či dokonce zničit kontrarevoluci", svědčí spíš o tom, že rozhodnutí k realizaci "Operace Dunaj-68" spočívalo na jiné analýze, než která je dnes, převážně z politických a ideologických důvodů, prezentována. A že skutečný cíl této operace spočíval jinde, než v "potlačení nebo zničení kontrarevoluce". Osobně jsem svůj názor již vyjádřil veřejně publikováním v roce 1995. Tento můj názor je podepřen i výrokem předsedkyně britské vlády baronky Margaret Thatherové. Ta ve své knize "Roky na Downing Street" napsala: "V roce 1968 v Československu Sověti ukázali, že jakékoliv hnutí ve Východní Evropě, které by mohlo ohrozit jejich vlastní vojenské zájmy, bude bez slitování a bez odmluvy rozdrceno".

Uvedeným citátem jsem se přiblížil k formulaci odpovědi na základní otázku, kterou jsem položil už v titulku svého článku: "Co ve skutečnosti představovala "Operace Dunaj-68?"

V Třebíči dne 10. září 2018.


"ОПЕРАЦИЯ ДУНАЙ-68" - ЧТО ЭТО БЫЛО В САМОМ ДЕЛЕ?

6 -тая часть

Ночью из 20-ого на 21-ое августа 1968-ого года подразделения Воздушно-десантных войск СССР в течение нескольких десяток миниут прибыли из аэродрома Рузине, вероятно при активной поддержке избарнных местных лиц, не встретивши сопротивления, к зданиям Генеральяного штаба, которое находилось по пути в центр города (имется аналогия с окупацией Чехословакии в марте 1939-ого года,когда части Вермахта также в первую очередь заняли это здание), и здания, где происходило заседание Политбюро КПЧ. В этом здании произошло интернирование определенных лиц из состава Президиума, действия которых были непредсказуемыми. Из состава группы членов Президиума, которы интернировались, можно сделать заключение, кого основатели инвазии считали ненадежным иптенцияльными роководителями «контрреволюции». Состав этой группы наверно был определен в Москве, и именный перечень лиц имел на руках командир группы. Наверно командир получил и инструкцию для идентификации лиц, подлежащих интернириванию. Сомневаюсь в том, что идентификацию лиц в состоянии были произвести воины бооруженные автоматами. В группе, которая осуществляла интернирование должен находится человек, дающий конкретные указание бойцам, кого интернировать. Содействие кого-нибудь из местной «пятой коллоны» надо предполагать.

Нейтрализация политического и военного руководства представляла собой сама по себе, что такие действия отличались от того, что называлось операциями Второй мировой войны. Сравнивание с ними, как это делают авторы упоминаемой статьи, считаю поэтому не обоснованным. Но умалять ее значение нет на месте, если возмем во внимание, что могла в своем развитии привести к мировому конфликту ( по словам Л.И.Бреженва), применение ядерного оружия включительно.

Командование операцией наверно расчитывало на то, что не потребуется нейтрализировать верховного главнокомандующего вооруженными силами, президента республики, генерала Свободу. Наобоот расчитывало на то, что он запретить оказывать сипротивление инвазионным войскам; расчитывало на то, чтопрезидент утвердит политическое решение по созданию нового «рабоче-крестьянского правительство.

И что это правительство начнет по необходимости и с физической ликвидацией представителей «контрреволюции». Перечень лиц, предназначенных к такой ликвидации, был составлен. Автор этих строк, судя по тому, что был представителем Аэрофлота в Чехословакии обозначен «плохим» человеком, находился, вероятно, в таком списке. И тем самим будут инвазийные войска избавлена от выполнения ими задачи «подавления или уничтожения контрреволюции». Предполагаю, что подобным образом, как Майорову, была поставлена задача и другим командующим обљедениями, которые осуществляли инвазию других частей Чехословакии, вне той части страны, которая находилась в зоне ответственности генерала Майорова. Остается только сожалеть, что пока неизвестны документы, по которым стало бы возможным узнать, какая задача была поставлена командующему воздушно-десантными войсками, осуществляющими десант на аэродром Рузине и на десант навязывающие действия направленные для нейтрализации политического и военного руководств страны. Именно там протекала решительная часть «Операции Дунай-68». Именно в Празе, а не в городе Тренчин или Кошице решалась, не впервые в истории страны, судьба страны,и в данном случаеоперации «Дунай-68». Судьба целой операции не решалась в зоне ответственности 38-ой армии. Это позвольяю себе утверждать, не стремясь никак умалять действия 38-ой армии.

На все это нам не дает ответа ни истиориография, ни «коллективная память ветеранов», так расхваливанная в статье журнала «Столетие». Подчеркиваю то, что и в чешской исторической литературе, подлинной или переводной, встречаюсь с темже, с чем встречаются читатели в России, когда"в исторической литературе широко распространились претендующие на научность многочисленные компиляции». Согласно моим знаниям и у нас встречаюсь с тем, что подверг в свое время чешский историк Иосиф Фучик критике, когда написал, что»...вместо нужного экспертного анализа и деловых заключений утверждаются идеологизированные и поверхностные политические интерпретации» (Фучик, Тень ядерной войны над Европою).

В Чехии имеетя лишь книга Ведрашко, в которой автор пересказывает воспоминания одного из командующих амиями. И в этой книге, как я уже показал, имеется много недостатков, что вряд-ли в состоянии представлять серьезный источник, дополняющий историю.

Из «коллективной памяти ветеранов», которая освещала бы историю основной части «Операции Дунай-68» - десант на аэродром Рузине, не имеестя, к сожалению, ничего.

То обстоятельство, что в столице страны, в которой уже в средние века происходили события, которые влияли на ход истории не тольяко Чехии, а Европы, не случилось в августе 1968-ого года ничего, что оправдывало бы инвазийные войска к испольнению задачи «подавить или уничтожить контрреволюцию», свидетельствует о том, что решения реализировать «Операцию Дунай-68», исходило из другого анализа, чем из того, который сейчас, преимущественно из политичских и идеологических соображений, презентируется. Истинная цель инвазии заключалась в другом, чем в «подавлении или уничтожении контрреволюции». Свой взгляд на эту цель я изложил публично уже в 1995-ом году. Мой трогдашний взгляд нашел потверждение и в словах баронессы Маргарет Тэтчер. В своей книге «Годы жизни в Downing Street» написала: «В 1968-ом году Советский союз в Чехословакии проявил решительно свою волю, что любое движение в Восточной Европе, котороые угрожало бы его собственным военным интерессам, будет без пощады а безпрекословно раздавлено».

Цитацией слов Тэтчер я приблизился к чуть-чуть переформулированному ответу на вопрос, который я поставил во главу своей статьи: «Что на самом деле представляла собой Операция Дунай-68»?

Конец 6-ой части. Продолжение следует.

OPERACE DUNAJ-68. CO VLASTNĚ BYLO VE SKUTEČNOSTI.5.ČÁST

11. september 2018 at 13:12 | VETERANUS

"OPERACE "DUNAJ-68"- CO TO VLASTNĚ BYLO VE SKUTEČNOSTI?

5. část

Zhodnocení desantu

Po roce 1968 se objevila řada hodnocení vojenské stránky invaze vojsk Varšavské smlouvy. Z pera různých činitelů. Jedním z posledních považuji větu z článku, který publikovalo "Století" 20.8.2018. Jsou pod ním podepsáni tři autoři. Ona věta praví, že Operace "Dunaj-68" byla "největší operací po Druhé světové válce, a v historii bude zaznamenána jako "skvěle naplánované a uskutečněné vojensko-strategické opatření, provedené s těmi nejmenšími ztrátami".

V "Encyclopaedii Britannica, Book of the Year 1969", se uvádělo, že "z vojenského hlediska znamenala invaze vynikající úspěch". Mezi těmito názory jistě osciluje celá řada dalších, o nichž autor těchto vět nemá tušení. Avšak z obou uvedených citátů usuzuje, že mají cosi společného. A tím je okolnost, že obě tato tvrzení zcela pomíjejí tu okolnost, že k tomu, aby mohla být tato akce hodnocena jako vojenská operace či opatření v tom smyslu, jak je tento pojem definován, zde zcela absentoval prvek zvaný ve vojenské terminologii "protivník". Nejeví se mi proto jako náhodné, že se tímto zcela absentujícím prvkem nikdo nezabývá, i když tím v podstatě ignoruje skutečnost, že zde nebyl subjekt, který by byl nositelem a zdrojem aktivity, zaměřené na objekt, tedy na desant.

Při hodnocení desantu na letiště Ruzyně jsem psal, že akci vzdušně-výsadkových vojsk nečelil protivník, který by byl obdržel bojový úkol odrazit, zmařit, zničit desant. A to počínaje okamžikem, kdy první letoun ze sestavy výsadkových letadel překročil státní hranici tam, kde letová cesta R11 byla touto hranicí křižována. Desantu od toho okamžiku nečelil nikdo, kdo měl za povinnost vykonávat ochranu vzdušných hranic, kdo by použil svých zbraní, svého uměni, svých, výcvikem získaných, dovedností, kdo by projevil své volní vlastnosti, aby desantu čelil, kdo by byl odhodlán plnit slova přísahy, kdo by tedy prokazoval, že "byl připraven na rozkaz prezidenta a vlády republiky Československé bránit svou vlast" a že by plnil slova přísahy, že ji "bude bránit mužně a udatně, důstojně a čestně, a že nebudu váhat nasadit i svůj život k dosažení úplného vítězství nad nepřítelem". Uvozuji slova z textu vojenské přísahy z roku 1951.

Jestliže bychom přes toto vše hodnotili onu operaci jako úspěšnou z vojenského hlediska, pak bychom museli podobně postupovat i v jiných případech. Pak bychom museli i obsazení našich pohraničních pevností Wehrmachtem v září-říjnu 1938, jež byly na základě rozkazu vrchního velení bez boje opuštěny, hodnotit jako akci z vojenského hlediska, za hladce a úspěšně provedenou.

Proč tomu tak všemu nebylo, to je ale věc jiného hodnocení, než hodnocení "vojensko-strategického opatření", jak to provádí autoři článku, či hodnocení "úspěchu" či neúspěchu invaze, jak to provádí autor článku v Britské encyklopedii.

Celkový závěr hodnocení "Desantu Ruzyně 68".

Desant Vzdušně výsadkových jednotek SSSR v srpnu 1968 na letiště Ruzyně byl nesporně vojenskou akcí. Organizovali jej a provedli vojáci, k tomu speciálně cvičení a připravovaní. Už proto musím takovou akci považovat za akci vojenskou. Nemohu jí však přiznat statut akce bojové, při které by se projevily velitelské i vojenské kvality účastníků. V podstatě se jednalo o vojenský transport, o přepravu určitého kontingentu vojenských sil, provedenou letecky z místa A (B,C…) do místa N. Tento transport proběhl v podstatě hladce a bez vážnějších ztrát a incidentů. Pokud byly, tak se nejednalo o ztráty vojenského charakteru, o ztráty bojové.

Ano, sovětská výsadková vojska dokázala v srpnu 1968 v Československu, že se dokážou na rozkaz a včas naložit na paluby výsadkových letadel, že tato letadla pod řízením svých osádek dokážou vzletět a shromáždit se do bojové sestavy ve vzduchu, dokážou přiletět po mezinárodní letové cestě do spřáteleného spojeneckého státu, že dokážou v noci vyhledat za dobrých povětrnostních podmínek plně osvětlené letiště, identifikovat je a vyhledat na něm dráhu pro přistání, dokážou na ni přistát, vyložit svůj náklad a odletět zpět na letiště opakované nakládky či odpočinku.

Vlastní výsadkáři pak prokázali svou dovednost obsadit bez boje důležitá pracoviště služeb řízení letového provozu podle předem připraveného scénáře, že dokážou s pomocí účasti jednotlivých občanů "protivníka" najít ve městě určené budovy, určité místnosti v nich a tam izolovat osoby, jež by byly mohly vydat politická rozhodnutí čelící provedení operace. Nic více (a nic méně) nedokázali.

Jak jsem již psal, tak zde chyběla jedna, nejpodstatnější, věc. Nebyl zde protivník v plném smyslu tohoto slova, tedy odpůrce, nepřítel.

Odpověď na základní otázku

V předešlých čtyřech částech pokusil jsem se podat a objasnit svůj pohled na průběh té části "Operace Dunaj-68", kterou považuji za část klíčovou, tedy na výsadek vojenských vzdušných výsadkových sil SSSR, provedený na hlavní letiště hlavního města ČSSR. Jím bylo letiště, mající mezinárodního statut, tedy letiště nalézající se v katastrálním území osady Ruzyně. Zbývá mi odpovědět ještě dvě otázky: 1. Proč považuji výsadek, desant, na letiště Ruzyně za klíčovou součást celé operace; 2. Čím vlastně tento výsadek byl.

Když jsem označil výsadek za klíčový prvek operace "Dunaj-68", tak jsem vycházel jen z vlastních úvah. Příslušný text rozhodnutí těch politických orgánů, jež na straně pěti členských států Varšavském smlouvy rozhodly o provedení invaze vojenskými složkami těchto států na území jednoho z účastníků této smlouvy, přesněji nazvané "Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci", uzavřené 14. května 1955 ve Varšavě, včetně dokumentů, které by zdůvodňovaly a navrhovaly přijetí příslušného politického rozhodnutí, mi známy nebyly. V tomto směru jsem byl, jako laik v oboru historiografie, ve stejné pozici, v jaké je početný kolektiv profesionálních graduovaných historiků z různých částí světa. Neliším se v tom ani od pozice autorů článku v žurnále «Столетие» z 20. srpna 2018.

Vycházel jsem ve svých úvahách, kromě jiného, i z formulace úkolu, který obdržel velitel 38. armády, generál V.M.Majorov. Tato formulace zněla: "Potlačit, případně zničit kontrarevoluci". Ona "kontrarevoluce" nepředstavovala konkrétní objekt či subjekt, jež by se byl nacházel v některé ze zemí, jež se k provedení operace rozhodly. Rovněž určení toho, v čem konkrétně spočívala činnost onoho objektu, "kontrarevoluce", proti němuž bylo vojenskou silou zasahováno, zde nebylo. Zcela hypoteticky lze však usoudit, že splnění tohoto úkolu záviselo zřejmě, podle mého soudu, v zásadní míře na tom, zda se podaří neutralizovat politické a vojenské velení země, aby toto, v krajním případě, jako nejvyšší politický orgán a jeho ozbrojené složky, se nemohly stát centrem, který bude onu "kontrarevoluci" řídit, případně o které by se zkonstituovaná "kontrarevoluce" mohla opřít.

V dané struktuře politického a vojenského vedení Československa měly rozhodující úlohu dvě složky: Předsednictvo ÚVKSČ a vrchní velitel ozbrojených sil-prezident republiky. Také proto sídlo jedné z těchto složek bylo prvořadým objektem zásahu výsadkových jednotek.


Konec páté části. Dokončení následuje.


"ОПЕРАЦИЯ ДУНАЙ-68" - ЧТО ЭТО БЫЛО В САМОМ ДЕЛЕ?

5 -тая часть

Моя оценка проведения десанта

После 1968-ого года появились оценки военной стороны инвазии войск Варшавского договора. Написали их различные лица. Одной из таких оценок является и та, которая пулбиковалась в статье «Столетий» от 20-ого августа 2018-ого года. Подписали оценку три автора статьи. Пишется в ней, что «Операция Дунай-68» была «крупнейшей после Второй мировой войны и оставшейся в истории как блестяще спланированное и осуществленное военно-стратегическое мероприятие с самыми малочисленными жертвами.»

В «Encyclopaedii Britannica, Book of the Year 1969» писали, что «из военной точки зрения была инвазия инвазией имеющей замечательный успех». Среди таких оценок колеблются наверно многочисленные другие оценки. Я не в состоянии сделать оценку всех и целой инвазии. Рассуждаю лишь по том, что мне знакомо по одной части операции «Динай-68», именно по частью решающей и мне по моей скужбе в военной и гражданской авиациях знакомо.

Обе оценки, мною приведенные, имеют одну, общую суть. Этой сутью является то, что оба эти утверждения серьезно не относятся к тому обстоятельству, что для того, чтобы такая операция или мероприяие могла считаться военной операцией или военным мероприятием, отсутствовал здесь один элемент, который я, как бывший военный, и в военном отношении образованный, человек, всегда оценивал на первом месте: это был «проптивник». Значит: отсутствовал здесь субљект, как носитель и источник активных действий, нацеленных на обљект, в нашем случае на десант.

При оценке десанта на аэродром Рузине я уже в 1995-пом году писал, что десанту воздушно-десантных войск СССР не препятствовал противник, который получил бы боевую задачу препятствовать десанту с целью отбить и уничтожить десант. И это начиная моментом, когда первый самолет из состава десантных самолетов перешагнукл государственную границу в том местє, кде ее скрещивала авиационная трасса R11. От этого момента там не был никто, кого обязанностью была защита границы, кто ипользовал бы для этого свое оружие, свои знания, свои волевые качества, для того, чтобы выполнил слова присяги « быть готовым по приказу президента и правительства оборонять свою родину, не был никто, кто бы по словам присяги оборонял свою родину «мужественно и храбро, достойно и честно», кто не «колебался бы в решении рисковат и своей жизнью для полной победы над врагом». В кавычки даю слова присяги 1951-ого года, которую я тоже лично давал, когда получал звание лейтенанта авиации.

Если мы будем, несмотрья на это все, оценивать операцию «Дунай-68» как операцию успешной из военной стороны, тогда мы должны давать подобные оценки и в других случаяых. Тогда такую оценку мы должны дать занятию пограничных крепостей войсками «Вермахта» в сентябре-октьбре 1938-ого года, когда эти крепости покидала наша армия по приказу правительства и верховного командования, и давать операции Вермахта оценку «успешная и гладко осуществленная».

Почему все в 1968-ом году происходило по другому, должно подвергаться другой оценке, отличающейся от оценки, которую приводят авторы статьи в «Столетиях» или автор статьи в «Британской энциклопедии».

Ответ на основной вопрос

В предшествующих четырех частьях я попытался дать и обосновать собственный взгляд на ту часть «Операции Дунай-68», которую оцениваю как часть основную. Имел в виду десант частей военно-воздушнх сил СССР на основной аэродром столицы Чехословакии. Таким аэродромом был воздушный порт международнго значения, находящийся на кадастровой территории селения Рузине. Осталось мне ответить еще на два вопроса: 1. Почему я считаю этот десант основной частью операции. 2. Что на самом деле, предтавлял собой этот десант.

Обозначая десант Рузине основным элементом «Операции Дунай-68», я исходил из собственной оценки. Текст соответствующих решений политических руководителей, которые на стороне пяти государств-членов Варшавского договора эторешение приняли, включая документы, которыми это решение было обусловлено и обосновано, я не знал. В подобной позицици находятся нвверно и те, кто сочинили статью, публикованную в «Столетиях» от 20-ого августа 2018-ого года. Предполагаю, что соответствующиеи документы остаются засекречеными и сейчас ибудут представлять госдарственную тайну еще долгое время.

Я исхожу в своих рассуждениях, между прочем, и из формулировки задачи, которую получил командующий 38. армией, генерал А.М.Майоров: «Подавить, в случае необходимости уничтожить контрреволюцию». Эта «конрреволюция» не представляла конкретный обљект или субљект, который находился в стране, подлежащей инвазии. В одинаковой степени отсутствовало здесь определение того, в чем конкретно заключалось действие этого субљекта, имею в виду этой «контрреволюции», против которого были применены вооруженные силы. Вполне гипотетически можно рассуждать, что выполнение полученной задачи находилось в полной зависимости от того, насколько удается нейтрализировать политическое и военное руководство Чехословакии, чтобы это руководство, представляющее высший орган политической власти и высший орган военного руководстав не были в состоянии становиься центром, который будет управлять силами этой «контрреволюции» или, на всякий случай, на который персонифицированная «контрреволюция» смогла опереться.

В структуре политического и военного уоравления Чехословакии решающее значение имели: Презиум ЦК КПЧ и Верховный главнокомандующий вооруженымыи силами, президент республики. Поэтому одно из этих двух мест, здание, кде находился ЦК КПЧ, явилось местом первоочередных действий десантников. Место, где находился президент республики, по до сих пор не знакомым причинам, не представляло интерес для десантников. Почему? Не потому, что сотрудничество президента с инвазийными войсками было гарантировано?

Согласно словам Майорова: «12-ого декабря 1968-ого года произошла встреча Андрея Антоновича Гречко, министра обороны СССР с президентом Свободой. Гречко и Свобода обнялись и на некоторое время замерли. Казалось, что между ними протекал какой-то негласный разговор. Для меня и для Епишева этот разговор остался затаенным. Об его содержании мы смогли лишь спекулировать» (Ведрашко, Инвазия, Чехословакия, 1968, страница 313, перевод на чешский язык).


Окончание 5-ой части. Заключение статьи следует.













OPERACE DUNAJ-68-CO TO VLASTNĚ BYLO

11. september 2018 at 8:44 | VETERANUS
"OPERACE "DUNAJ-68"- CO TO VLASTNĚ BYLO VE SKUTEČNOSTI?
4. část
Realizace desantu
20. srpna 1968 ve 21:52 SEČ přiletěl vojenský An-12. Měl registrační číslo 11604. Místem odletu byla podle podaného plánu Moskva. Jestli se udané místo odletu shodovalo se skutečným, nelze ověřit. Podle podaného plánu měl letoun přiletět v 21:30. Zdržení 22 minut neznamenalo nic neobvyklého. Vojenská dispečerská služba, jež podle příslušných interních vnitrostátních předpisů měla celkovou odpovědnost nad dohledem nad leteckým provozem v prostoru republiky, . přidělila letu tak zvanou "pořadovou". V daném případě to bylo číslo 89. Plán na let daného letadla byl podán dvakrát. Nejprve měl přiletět v 19:30 SEČ. Samotný fakt zrušení a nového podání letového plánu by nasvědčoval tomu, že čas jeho příletu byl vázán na hodinu času "Č". Usuzuji, že čas "Č" byl odvozen od času, kdy mělo začít zasedání Předsednictva ÚVKSČ. To byl orgán, v jehož rukách de facto spočívala politická moc státu, a jehož neutralizace invazními jednotkami představovala klíč k hladkému průběhu invaze.
Podle následného chování osádky daného letounu, považuji tento letoun za součást desantu. Letoun byl letištní službou řízení letového provozu dirigován na pojezdovou dráhu, která byla v roce 1995, kdy jsem zpracovával v úvodu vzpomínaný článek, označena jako "taxiway H". Letoun zastavil motory a více se o něj nikdo nezajímal. Povinností služby řízení provozu to nebylo. Vzhledem k tomu, že let byl označen jako "military", tedy let vojenský, bylo to především povinností služby ochrany hranic. Tu však letoun rovněž nezajímal. Zřejmě byl této službě znám účel příletu tohoto letounu, a s ohledem na to, že tato služba zřejmě plnila funkci jakési "páté kolony" invazních jednotek. Nezájem této služby o tento letoun nesvědčil o ledabylém výkonu služby či o lajdáctví, ale, jak se ukázalo, o cílevědomou činnost, se kterou scénář desantu počítal!
Po jisté době si osádka letounu vyžádala rádiem od letištní řídící věže (TWR) povolení spustit motory, údajně za účelem jejich zkoušky. Povolení obdržela. Nikdo v tom nic neobvyklého nespatřoval. Jak se později ukázalo, tak spuštění motorů bylo klamným aktem, který měl vyvolat zdání normální činnosti. Nejpravděpodobnějším však je, že tento letoun představoval mobilní velitelské stanoviště, vybavené radiostanicemi, ze kterého bylo veleno vlastnímu desantu. Tyto radiostanice vyžadovaly přísun elektrické energie a nebylo v zájmu utajení výsadku vyžadovat si vnější zdroj energie od letištních služeb. Bylo by jistě velice zajímavé dozvědět se, jakými prostředky velení osádka tohoto letounu disponovala. Dopátrají se toho někdy historikové?
Pravdu mají autoři komentovaného článku ze «Столетий», když tvrdí, že "rozhodující průlom do studia událostí roku 1968 v Československu a vojensko-strategické operace "Dunaj" bude dosažen tehdy, kdy vědeckému zkoumání bude zpřístupněn celý komplex původních zdrojů". A podobný "scénář",včetně technického zabezpečení velení desantu k takovým zdrojům musí patřit. Nutně se má mysl vrací ke studiu na KVVA Monino, kdy nám lektor zdůrazňoval myšlenku, že "ztráta spоjení znamená ztrátu velení (потеря связи-потеря управления). Což implicitně znamená: "Chci-li velet desantu, musím s ním mít spojení!"
Po tomto letounu přistál ve 22:23 SEČ ještě jeden letoun. Podle podaného letového plánu byl místem jeho odletu Lvov. Letoun měl registrační číslo 67242, obdržel "pořadovou" 94. Velitelem byl označen Bulajev. Z letouny vystoupivší osoby byly většinou oblečeny do civilních obleků, byly vřele uvítány důstojníky "ochrany" hranic a odjely do města. Letoun odletěl ve 23:21 SEČ zpět do Lvova.
Odlet tohoto letounu byl posledním odletem z letiště dne 20. srpna 1968.
Po příletu těchto dvou letadel se na některá pracoviště Služby řízení letového provozu dostavili pracovníci služby ochrany hranic, tak zvaní "pasováci". Doprovázeli je dva generálové československého vojenského letectva, později se k nim připojil i plukovník M. Eliáš-velitel Leteckého oddílu Ministerstva vnitra. Dispečerům, konajícím službu na Přibližovacím stanovišti řízení (APP) a na Letištní řídicí věži (TWR), sdělili, že se ve vzdušném prostoru státu koná vojenské cvičení, že nějaký vojenský letoun bloudí a že je tedy třeba zapnout všechna světla přistávacích, vzletových a pojezdových drah. To se také stalo. Současně zakázali používat radiová a linková pojítka. To nebylo v jejich pravomoci, bylo to neobvyklé a zcela se to vymykalo dosavadním praktikám.
Důstojníci ochrany hranic si počínali suverénně a rozhodně. Na letištní řídicí věži odzbrojili poručíka Veřejné bezpečnosti z Vokovic, který sem přišel sdělit, co slyšel v rozhlase. Na APP odzbrojili příslušníka vojenského letectva ČSLA, který zde vykonával rutinní službu koordinátora vojenských a civilních letů. Jeden z československých generálů požadoval od vedoucího směny na APP, aby zastavil letecký provoz na letišti. To bylo odmítnuto s tím, že to není v kompetenci služeb řízení.
Zde se projevila jistá nepřipravenost, snad i diletantismus československých asistentů desantu. Neváhám říci, že proto došlo i k přímému ohrožení bezpečnosti leteckého provozu nad územím Československa, člena ICAO. Soudím, že to bylo tím posledním, nač tito "asistenti" pomýšleli. Musím se ptát: cožpak se mezi nimi nenašel jediný odpovědný člověk, který by zajistil, aby podle procedur, jež tehdy byly užívány v mezinárodním civilním letectví, byla učiněna příslušná opatření? Stačilo "jen" zajistit vydání odpovídajícího NOTAMu. Stačilo, aby na pracoviště zvané NOTOF (NOTAM Office) byl doručen podklad pro vydání NOTAMu I. třídy, podepsaný kompetentním funkcionářem, třeba Ministrem dopravy Aloisem Indrou, který by omezoval či zakazoval používání letových cest, letišť atd v celé zemi. Důvod takového zákazu nemusí být uváděn, a celé mezinárodní společenství uznává pravomoc každého státu podobná omezení či zákazy vydávat. Nad rámec tématu uvádím: ukrajinským úřadům je oprávněně vytýkáno, že podobná omezení ve využívání vzdušného prostoru nad územím, kde probíhaly boje, nevyhlásilo, což mohlo vést i ke katastrofě malajsijského Boeingu v roce 2014.
Ve 23:34 SEČ přistálo poslední civilní letadlo cizí společnosti. Byl to stroj typu Caravelle, patřící jugoslávské společnosti JAT. Let letadla Il-14 OK-BYU oddílu Ministerstva vnitra, které mělo podle plánu přistát ve 23:10, byl odvolán. Velitel oddílu plukovník Eliáš již zřejmě měl informaci o času zahájení desantu, a nechtěl už riskovat, že by jeho letoun mohl komplikovat vlastní desant. Mám důvody usuzovat, že někdy po 23:34 došlo tedy ke vstupu letadel s výsadkovými vojsky na palubě do výsostného území Československa. Čas, kdy tyto letouny porušily československou vzdušnou hranici, nebyl v Československu zaznamenán, a pokud se záznam o tom nalézá v dokumentech příslušného leteckého a výsadkového útvaru SSSR, tak se snad stane někdy v budoucnu známým i historikům. Ke vstupu do našeho výsostného vzdušného prostoru došlo tam, kde letová cesta R 11 byla přetnuta státní hranicí. Letová cesta R 11 v té době byla na území ČSSR definována spojnicí radiomajáku v prostoru Náchod a radiomajáku Roudnice. V roce 1995, kdy jsem zpracovával svůj článek, probíhala tato cesta po spojnici majáku Roudnice a majáku u Frýdlantu.
První kontakt, který měli naši dispečeři s letouny desantu, byl kontaktem radarovým. Vedoucí směny na APP Praha Zdeněk Kašpar vzpomínal, že nejprve viděl na obrazovce v prostoru východně od našich hranic větší počet "cílů", tedy radarových odrazů jednotlivých letounů Ty se však při vstupu na naše území spojily v jedinou, snad 4-5 mm širokou stopu. Byla zcela souvislá, jednotlivé letouny ve stopě nebyly rozlišitelné. Tato souvislá stopa se postupně "natahovala" k západu, podle toho, jak se proud letadel pohyboval po letové cestě k Roudnici. Sestava letadel, kterou nazývám pracovně "bojovou sestavou", však neproletěla celý úsek letové cesty mezi Náchodem a Roudnicí. V prostoru Skalsko, asi 15 km západně od Mladé Boleslavi, opustila letovou cestu R11, a po příslušném manévru a provedených menších zatáčkách nalétla prodlouženou osu dráhy 06/24, tj. zeměpisný směr 0650 / 2450. Letouny tedy přistávaly na dráhu, dnes označovanou jako RWY 07/25.
Z činnosti jednotek desantu, které v podstatě ovlivnily chod příslušných služeb řízení letového provozu, stojí za zaznamenání to, jak obsadily pracoviště TWR a APP. Dostali se tam ze střechy budovy, na kterou se dostali po schodišti na vyhlídkovou terasu. Odtud pak sešplhali po okapových rourách a vnikli okny do příslušných místností. Plně se tak zúročily poznatky z dříve provedeného "velitelského průzkumu-briefingu".
Za zaznamenání stojí to, že v průběhu této činnosti desantu nebyl zaznamenán jediný výstřel z ručních zbraní, který by svědčil o střetnutí výsadkářů s civilními pracovníky, alias "kontrarevolucionáři". Nemusela se tak vyplnit hrozba jejich vrchního velitele, že tam "všechno rozseká na padrť a pošle k čertu".
Konec čtvrté části. Pokračování následuje.
"ОПЕРАЦИЯ ДУНАЙ-68" - ЧТО ЭТО БЫЛО В САМОМ ДЕЛЕ?
4 -тая часть
Десант на аэродром Рузине как часть «Операции Дунай-68»
Перевод с чешского языка
Осуществление десанта
20-ого августа 1968-ого года в 21:52 Среднеевропейского времени (СЕВ) приземлился на аэродроме военный Ан-12. Регистрационнй номер самолета был 11604. Местом его взлета, согласно плану полета, была Москва. Если это была на самом деле Москва, потвердить нельзя. Согласно плану самолет должен был прибыть в 21:30 СЕВ. Задержка 22 минут не представляла что-нибудь необыкновенное. Военная диспетчерская служба, которая согласно внутренним наставлениям отвечала за наблюдение всех движений в воздухе над территорией страны, дала полету так называемый «порядковый номер» 89. План полета самолета подавался в два раза. Первый прилет планировался в 19:30 СЕВ. Факт отмены а новой подачи плана полета мог быть свидетельством того, что время прибытия в Прагу было приурочено к так называемому времени «Ч». По моему мнению время «Ч» было выведено от времени, когда началось совещание Политбюра КПЧ. Именно Президиум Центральяного комитета партии был высшим политическим органом, который de facto держал в своих руках всю политическую власть; нейтрализация такого органа со стороны десанта, который в то время был единолично способен принимать решающее решения на то, кто какую позицию занимет в отношении инвазии,являлась ключом к успеху операции. И заседание такого органа гарантировало, что все решающие лица Чехословакии будут находиться в в одно время в одном здании, в одном помешении.
По следующему поведению экипажа этого самолета я считаю, что самолет являлся частью десанта. Служба управления движением самолетов на земле направила самолет на рулежную дорожку, которая в 1995 году, кодда я работал над публикуемой статьей, имела маркировку «taxiway H». Самолет остановил работающие двигатели и никто из служб управления самолетом им не интересовался. Поскольку был полет самолета обозначен как военный (military), должен был находиться в попечении так называемой «службы защиты государственной границы». Эта служба самолетом также не интересовалась. Наверно зная, с какой целью самолет прилетел. Эта служба, как посже проявилось, выполняла задачу так называемой «пятой колонны»; по примеру «пятой колонны» фашистов в Мадридu во времая гражданской войны в Испании.
Спустя некоторое время экипаж самолета потребовал от аэродромной службы разрешение запустить двигатели с целью проверки хода двигателей. Разрешение было дано. В этом ничего особенного не рассматривалось. Как посже выяснилось, запуск двигателей был лишь ложным маневрем, вызывающим впечатление, что ничего особенное не происходит. Наиболее вероятным является то, что самолет был по существу мобильный командный пункт, оснащенный нужными средствами связи, требующими подачи электрической энергии. Не было в итересах экипажа самолета вызывать подозрение и запрашивать подачу энергии извне. Было бы интересным узнать, какими техническими средствами был оснащен тот самолет. Узнают это когда-нибудь историки?
Авторы статьи в журнале «Столетие» правы утверждая, что"решительный прорыв в изучении событий 1968 г. в Чехословакии и военно-стратегической операции «Дунай» будет связан с введением в научный оборот всего комплекса источников». И «сценарий» описывающий действия экипажа «мобильного командного пункта» размещенного на рулежной дорожке аэродрома Рузине (taxiway H), включая техническое обеспечения этого пукта, должен к таким источинкам принадлежать. Не случайно возвращаюсь к времени моей учебы в КВВА Монино, когда нам, молодым командирам, лектор подчеркивал, что «потеря связи-потеря управления». Это значит: «Если хочешь командовать десантом, тогда ты должен иметь связь с ним!»
После указанного самолета приземлился на аэродроме в 22:23 СЕВ еще один самолет. Согласну плану был местом отлету Львов. Самолет имел регистрационный номер 67242, получил «порядковый» 94. Командиром был Булаев. Лица, которые вышли из самолета, были одеты в гражданском, горячо их приветствовали офицеры «защиты» границ, и уехали в город. Самолет вернулся в 23:21 СЕВ обратно во Львов.
Отлет самолета был последним отлетом, который осуществился 20-ого августа 1968-ого года из аэродрома Рузине.
По прибытии этих двух самолетов пришли на некоторые места Службы управления полетами работники Службы защиты границы. Их сопровождали два генарала чехословацкой военной авиации; посже к ним подключился и полковник Елиаш, командир авиационного отряда Министерства внутренних дел. Диспетчерам было сообщено, что во воздушном пространстве страны происходит какое-то учение, что какой-то военный самолет потерял ориентацию, и поэтому требуется включить все огни посадочных полос и рулежных дорожек. Это и было сделано. Ондовременно был дан запрет использовать любые радио или проводне стредства связи. Такой приказ не соответствовал правомочию этой пришедшей группы, и расходился с любыми практиками.
Офицеры защиты границы вели себя решительно и суверенно. На рабочем месте управления движением самолетов на аэродроме и его воздушном пространстве разоружили лейтенанта Общественной безопасности, который туда пришел сообщить, что слышал по радио. В помещении Службы подхода (APP) разоружили офицера военной авации Чехословацкой армии, который там выполнял работы по координации гражданских и военных полетов. Один из генералов требовал от начальника смены на APP, чтобы тот прекратил всю авиационную работу на аэродроме. В этом было отказано, так как это выходило из их правомочий.
В этом всем проявился определенный дилетантизм чехослословацких ассистентов десанта. Небоюсь обозначить все это как настоящую угрозу безопасности воздушного движения на территории Чехословакии, члена ИКАО. По моему мнению думать об этом было тем последним, над чем эти «ассистенты» размышляли. Надо задать вопрос: разве среди них не было ни одного человека, который бы подумал о необходимых мероприятиях, которые обеспечили бы минимум безопасности, и который действовал бы согласно процедурам ИКАО? Разве все они думали так, как думал Леонид Брежнев, отдавающий распоряжение о вводе войск, и ценой третьей мировой войны?
Достаточным было бы, если бы был издан соответствующий NOTAM 1-ого класса, который ограничил бы или запретил производство полетов на территории Чехословакии. Если бы издание такого известия потребовал к примеру министр транспорта Индра, никто бы не спрашивал, какие доводы вели к изданию такого NOTAMа. Уважения подобных решений суверенного государства тогда в международной гражданской авиации было само собой разумеющимся.
В 23:34 СЕВ 20-ого августа приземлилсья на аэродроме Рузине последний гражданский самолет чужой страны. Им был самолет Caravelle (Каравелле),югославской компании JAT. Посадка самолета Il-14 OK-BYU, принадлежащего отряду Министерства внутренних дел, которая должна была состояться в 23:10, была отменена. Командир отряда, наверно знающий время начала десанта, не хотел подвергать свой экипаж и десант комликациям.
На основании этих фактов предполагаю, что после 23:34 СЕВ вступили самолеты с воздушно-десантными войсками на бортах в суверенное воздушное пространство Чехословакии. Время, в котором самолеты нарушили суверенитет Чехословакии, в нашей стране не отмечен. Если об этом существует в документация соответствующих частей Воздушно десантных войск СССР точное показание, тогда можно надеяться, что в будущем, когда в бездну истории отойдет весь стыд за совершенное, ознакомяться с таким показанием и историки. Вторжение в наше воздушное пространство произошло там, где маршрут десанта, двигающийся вдоль авиационной трасы, обозначенной как R11, пересек государственную границу. Осью авиационной трассы была тогда соединительная линия радиомаяков Наход и Роуднице. В 1995-ом году, когда я писал свою первую статью, эта трасса была изменена и была представлена соединительной линией радиомаяков Фридлант и Роуднице.
Первый контакт наших диспетчеров с десантом был радарный контакт. Началник смены на APP Прага Иосиф Кашпар воспоминает, что в начале на экране радара были видны восточнее нашей границы отметки большого количества «целей», значит отдельных самолетов. Со вступлением на нашу территорию соединились в одну отметку шириной 4-5 мм. Отдельные самолеты не отличались. Эта сплошная отметка постепенно протягивалась в западном направлении, по мере того, как поток самолетов двигался вдоль авиационной трассы к пункту Роуднице. Состав самолетов, которуй условно называю «боевым» составом, не долeтел допункта Роуднице. В рaйоне Скалско, что 15 км западнее города Мlаdа Бoлеслав, пoкинул воздушную трассу, совершил требуемые небольшие развороты и прямо лег на продолженную ось посадочной полосы 06/24, сегодня обозначенную как RWY 07/25.
Из подразделений десанта, которые в основной мере имели влияние на ход службы управления полетами, стоит отметить то, как эти подраздления заняли рабочие места TWR и APP. Сначала поднялись вдоль лесницы на зрительную платформу, служащую посетителями аэродрома, отдуда перешли на крышу здания, с которой потом спустились по водосточным трубам в окна помещений. Полностью использовали знания, которые получили их командиры в течение «командирской разведки-инструктажа», которая состоялась неделю раньше.
Надо ометить, что в течение этих действй десанта не произошел единственный выстрел, который свидетельствовал бы о бои десантников с гражданскими работниками. Не требовалось выпольнить угрозу их верховного командующего, что «все розобьет в пух и прах а и пошлет к черту».
Окончение четвертой части. Продолжение следует.

OPERACE "DUNAJ-68"-COTO VLASTNĚ BYLO VE SKUTEČNOSTI, 3. ČÁST

5. september 2018 at 16:02 | VETERANUS
"OPERACE "DUNAJ-68"- CO TO VLASTNĚ BYLO VE SKUTEČNOSTI?
3. část
Výsadek na letiště Ruzyně jako součást "Operace "Dunaj-68"
V roce 1995 jsem na stránkách periodika "LETECTVÍ+KOSMONAUTIKA", v číslech 18,19, 20 a 21, publikoval článek "SRPEN 1968". Při zpracování článku jsem tehdy prostudoval relevantní originály dokumentů, které byly v srpnu 1968 vedeny na služebnách Řízení letového provozu, jakož i orální vzpomínky některých přímých účastníků. Seznam účastníků mých rozhovorů a odkazy na dokumenty, uvedu v závěru.
Současná záplava vzpomínek na události srpna 1968, při příležitosti padesátiletého výročí, je převážně cílena k emotivním stránkám událostí, jež v té či oné míře zasáhly každého z nás. Méně jsou vzpomínky předmětem rozumového hodnocení toho, co se stalo a proč se to stalo. Vzpomínky se staly v naší zemi, podle mého soudu, především prostředkem k rozdmýchávání a živení nálad, jež se snahami po vybudování z Evropy kontinent skutečného míru a porozumění, mají pramálo společného. Spíše se mi jeví jako součást psychické přípravy obyvatelstva Evropy na velký válečný konflikt, kdy už předem je předurčováno, kdo bude příčinou konfliktu a objektem naší odplaty.
Aniž bych chtěl atmosféru, kterou sám vnímám, jakkoliv dramatizovat, jeví se mi, spolu s jinými kampaněmi, jen jako součást "hybridní války", kterou vede "Západ" proti východní části našeho kontinentu, především pak proti Rusku. Jeví se mi to jako součást toho, co již klasik teorie války, Carl von Clausewitz charakterizoval ve svém fundamentálním díle "Vom Kriege". Je to jeho výrok, že "vášně, které za války vzplanou, musí ve válčících národech být ještě předtím, než válka začne". Což explicitně znamená také: jestliže se někdo na válku připravuje a potřebné vášně, ke kterým jistě patří i nenávist k nepříteli, tu nejsou, tak musí být pěstovány. K tomu dnes má lidstvo téměř nepřeberné množství nástrojů, především v oblasti veřejných médií a v oblasti elektronických služeb. Jedním z takových nástrojů je i "psychologická operace" ( PSYOP), jež se může dokonce transformovat do "psychologické války", tedy PSYWAR". Ty mohou spočívat na vyvolání a kultivaci emocí, které mají ve svém souhrnu, a v důsledku dlouhodobého působení, vytvořit v národech atmosféru, kdy přechod ke skutečné válce se nestane něčím překvapivým, neočekávaným a nepřirozeným.
Jak se něčemu takovému bránit? Jediným prostředkem obrany proti psychologické agresi (odvozeni latinského slovesa "aggredior, aggredī" používám ve významu "působit na někoho") je příprava, případně vedení protiofenzivy v podobě psychologické operace. Ta musí být založena na rozumu, rozumném uvažování, na rozumné diskuzi působící na protivníka, a na pravdě.
Protože chci přispět k této racionální stránce oné psychologické války, přikročil jsem k opětovné publikaci svých poznatků a názorů z roku 1995. Aktualizoval jsem je o další poznatky. Dělám to vše v naději, že non cano surdis.
Omezuji se na jednu, podle mého soudu, klíčovou části oné "Operace Dunaj-68". Touto klíčovou operací byl, podle mého soudu, desant výsadkových jednotek SSSR na letiště Praha Ruzyně v noci z 20. na 21. srpna 1968.
Pro tuto část operace "Dunaj-68", jíž obsahem byl výsadek jednotek Vzdušně výsadkového vojska SSSR na mezinárodní letiště Ruzyně v srpnu 1968, jsem si vytvořil pracovní název "Desant Ruzyně-68".
Příprava výsadku
Letiště Ruzyně, kam byl výsadek proveden, mělo v té době statut mezinárodního letiště. Jako takové bylo přístupno všem letadlům účastnícím se mezinárodních letů v souladu se standardy Mezinárodní organizace civilního letectví, ICAO (International Civil Aviation Organisation), jakožto speciální organizace OSN.
SSSR nebyl v roce 1968 členem ICAO. Jím se stal až 14. listopadu 1970. Nehledě na tuto skutečnost, mohl už v roce 1968 plně užívat výhod členství v této organizaci. Zejména se to týká přístupu k informacím o mezinárodních letištích, letových cestách, majících mezinárodní statut, a o prostředcích, jež na letištích, v letových cestách a v prostorech Československa sloužily k zajišťování bezpečnosti letového provozu. To znamená, že pro Vzdušně-výsadková vojska SSSR nebylo v roce 1968 problémem získat a prostudovat informace, na základě kterých mohl plánovat a realizovat vstup do vzdušného prostoru Československa a výsadek na letiště Ruzyně. Lze konstatovat, že SSSR těchto možností plně využil. A také zneužil, což v podstatě znamenalo zjevné pošlapání principů, na kterých spočívala činnost civilní, tedy nevojenské organizace, speciální agentury OSN. SSSR byl zakládajícím členem OSN. A jako takový měl respektovat, podle mého osudu, také specielní agentury OSN, byť nebyl jejich členem. Organizace ICAO byla jednou z takových.
Lze snad tedy také porozumět těm, a pisatel těchto řádků k nim patří, kteří akt výsadku na letiště Ruzyně chápali jako urážku nás všech, kteří jsme už po řadu let podle standardů ICAO pracovali. Sám jsem v roce 1968 participoval na vyšetřování katastrofy čs. letadla v Ganderu v Kanadě, a vedl práce na ověřování způsobilosti letadla IL-62. Vše se dělo podle standardů ICAO. Zatím jsem nezaznamenal ze strany SSSR, jakožto po roce 1970 člena ICAO, omluvu za toto jednání. Možná je stále vnímáno tak, jak se, podle vzpomínek generála Majorova, vyjádřil na poradě u ministra 18. srpna 1968 velitel vzdušných výsadkových vojsk, že "vzdušná výsadková divize všechno rozseká na padrť a pošle k čertu…"(Vedraško, Invaze. Československo 1968, str. 214).
Vzhledem k tomu, že desant na toto letiště a další použití vysazených vojsk a techniky mělo pro realizaci operace "Dunaj-68" klíčový význam, bylo ze strany invazních vojsk věnováno velké úsilí k získání konkrétních informací, které by umožnily důkladně připravit vojenské jednotky, jež byly určeny ke konkrétním činnostem vůči personálu leteckých provozních služeb s cílem jejich neutralizace, případně využití. Toto úsilí bylo vyvinuto ještě předtím, než bylo učiněno konečné rozhodnutí o vstupu na území Československa. Součástí "přípravy" na "Desant Ruzyně-68" bylo i to, co bych neváhal označit za "velitelský průzkum bojiště", na které měly být výsadkové jednotky vysazeny. Vzhledem k tomu, že onoho velitelského průzkumu se aktivně zúčastnili kvalifikovaní pracovníci civilního letectví, mám na mysli především náčelníka leteckého oddílu Ministerstva vnitra plukovníka Miroslava Eliáše, tak lze tento "průzkum"pokládat i za jistou formu "briefingu". ("Briefing" je slovo znamenající "poučení, přípravu". Odkazuji na Vojenský anglicko-český takticko-technický slovník, Škol-51-23, vydaný Ministerstvem národní obrany v Praze v roce 1960).
Tento "průzkum-briefing" se uskutečnil asi týden před desantem. Letiště si prohlédla sovětská delegace. Jejím členem byl jeden sovětský generál. Nenašel jsem žádný doklad o tom, že by delegace byla přiletěla nějakým zvláštním letadlem. Delegace navštívila všechna důležitá pracoviště služeb řízení letového provozu. Návštěva nevyvolala u nikoho zvláštní podezření. Podobné návštěvy nebyly ničím mimořádným. Na základě tohoto "průzkumu-briefingu", a poznatků tam získaných, mohly pak být vojákům-vykonavatelům desantu- upřesněny detaily postupu. Na příklad to, jak se dostat na střechu budovy, a odtud po okapových rourách do místnosti, ve které se nacházelo přibližovací stanoviště řízení letového provozu.
"ОПЕРАЦИЯ ДУНАЙ-68" - ЧТО ЭТО БЫЛО В САМОМ ДЕЛЕ?
3 -тья часть
Десант на аэродром Рузине как часть «Операции Дунай-68»
Перевод с чешского языка
В третьей части я буду исходить из своей публикации от 1995-ого года, в которой я подробно занимался десантом воздушно-десантных войск СССР на аэродром Рузине. Десант состоялся в ночь с 20-ого на 21-ое августа 1968-ого года. Этот десант должен был сыграть, и в конечном итоге сыграл, по моему мнению, ключевую роль в «Операции Дунай-68». Этой ключевой ролью я буду заниматься. Авторы статьи в журнале «Столетие» не сочли вообще нужным этой частью операции заниматься, из, мне незнакомых, причин.
В 1995-ом году я в журнале «Авиация и космонавтика» ("LETECTVÍ+KOSMONAUTIKA"), в номерах 18,19, 20 и 21, публиковал статью «АВГУСТ 1968». Тогда я изучил соответствующие подлиники документов, которые в то время велись на рабочих местах организации «Управление летным движением». Одновременно я провел разговоры с некоторыми, по службе мне знакомыми, работниками, которые принимали непосредственную участь в событиях тех дней.
Настоящее воспоминание событий августа 1968-ого года, по случаю пяти десятилетней годовщины, направлено прежде всего к эмотивным сторонам событий, которые коснулись каждого из нас. Разумное обсуждение и разумная оценка того, что случилось и случилось именно так, а не по другому, отсутствуют. Воспоминания в нашей стране, по моему мнению, направлены в первую очередь на раздувание и на культивацию настроений, которые со стремлением построить в Европе континент всеобщего мира и взаимопонимания не имеют много общего. По моему мнению они являются прежде всего частью психической подготовки жителей Европы к большому конфликту; при этом предопределяется, где будет причина конфликта и кто станет обљектом нашей отплаты.
Я не хочу ту атмосферу, в которой находимся сейчас, черезчур драматизировать, но эта атмосфера является, в совокупности с другими кампаниями, частью так называемой «гибридной войны», которую ведет «Запад» с восточносй частью Европы, прежде всего с Россией. Представляется мне частью того, что обозначил Карл фон Клаусевитц как условие ведения войны. В своей работе «О войне» он написал: «Страсти, разгорающиеся во время войны, должны существовать в народах еще до ее начала». Следовательно, если кто-то готовится к войне и требуемых страстей, среди которых есть и ненависть, нет, тогда должен их воспитывать. Для этого имеет человечество в настоящее время неисчерпаемое количество средств, прежде всего в средствах массового воздействия . Одним из таких средств являются «психологические операции», которые могут перерасти в «психологическую войну». Такие операции способны культивировать эмоции, которые в своей совокупности, и постоянного воздействия, создают атмосферу, когда переход к реальной войне не будет чем-нибудь удивительным, неожидаемым а неестественным.
Как обороняться против такому воздействию? Единственным средством обороны против такой психологической агрессии является подготовка и ведение контрагрессии. Контрагрессия должна иметь форму психологической операции. Такая операция должна заключаться на разуму, разумном рассуждении и на истине. Хочу подчеркнуть, что применяю формы латинского глагола "aggredior, aggredī" не в значении «нападать на кого», а в значении «подействовать на кого-нибудь».
Желая содействовать рациональной стороне настоящей психологической войны, я решил снова публиковать свои взгляды, которые я уже публиковал в 1995-ом году. Эти взгляды я дополнил дальнейшими знаниями. Все делаю надеясь, что non cano surdis.
Я ограничусь одной, по моему мнению важнейшей, частью «Операции Дунай-68». Такой является десант воздушно-десантных войск СССР на аэродром Рузине ночью с 20-ого на 21-ое августа 1968-ого года. Эту часть «Операции Дунай-68» я называю «Десант Рузине-68».
Подготовка «Десанта Рузине-68»
Воздушный порт Рузине, на которой десант должен был осуществиться, имел в то время статут международного воздушного порта. Как таковой гарантировал свободный доступ всем самолетам осуществляющим международные полеты согласно процедурам действующим в Международной организации гражданской авиации (ИКАО), как специальной агентуры ООН.
В 1968-ом году СССР не был членом ИКАО. Таким стал 14-ого ноября 1970-ого года. В 1968-ом году к вступлению готовился. Несмотря на это, смог уже в 1968-ом году полностью использовать преимущества членского состава. Особенно это касалось доступу ко всем информациям о воздушных портах с международным статутом. Имел также свободный доступ к информациям о средствах, котоые на авиационных трассах и во воздушном пространстве ЧССР обеспечивали безопасность воздушного движения.
Это значит, что для Воздушно-десантных войск СССР не представляло проблему получить и изучить все необходимые информации, которые требовались для реализации вступления самолетов десанта во воздушное пространство ЧССР а для реализации десанта на воздушный порт Рузине. Могу лишь констатировать, что СССР эти возможности целиком использовал. И не только использовал, а злоупотребил ими. Это на самом деле обозначало истоптание основных принципов, на которых базировались действия гражданской, значит не воинской, специальной организации ООН, стало быть организации, которой основателем СССР был. Как член ООН должен был уважать эти принципы.
Поэтому не является трудным попнять чувства тех работников в гражданской авиации в 1968-ом году, и писатель этих строк является одним из таковых, которые десант оценивали как обиду их самых. Я лично в то время участвовал на расследованию причин катастрофы самолета советского происхождения ИЛ-18 в Гандеру, которое проводилось по наставлениям ИКАО. В то время тоже руководил работой по проверке годности самолета Ил-62, которая проводилась по стандартам Приложения номер 8 к Конвенции ИКАО. Со стороны члена ИКАО-СССР- не слышел единого слова извинения за истоптание принципов ИКАО. Может быть, что до сих пор мыслью некоторых руководит то, что на совещании у министра Гречка 18-ого августа 1968-ого года (по словам генерала Майорова) высказал командующий Воздушно-десантными войсками (перевод на русский для меня трудный) : «...воздушно-десантная дивизия разобьет все в пух и прах и всех пошлет к черту...» (Ведрашко, Инвазия...).
Так как десант и дальнейшее применение десантных войск имели для «Операции Дунай-68» решающее значение, были со стороны инвазийных войск проявлены большие усилия для получения информаций, необходимых или полезных для того, чтобы подготовить те подразделения, которые были предназначены для нейтрализации лиц, которые работали в соответствующих местах аэродрома. Надлежащие усилия были проявлены еще до принятия решения для вторжения. Составной частью «Десанта Рузине-68» было и то, что означаю «командирской разведкой поле боя». В проведении этой разведки принимали активное участие и лица гражданско-полицейской части авиации в лице начальника авиационного отряда Министерства внутренних дел полковника Елиаша. Авиационный отряд Министерства внутренних дел ялвлялся по чехословацкому закону частью гражданской авиации, его самолеты имели гражданское обозначение, экипажи подлежали гражданским наставлениям. Участие полковника Елиаша, личного пилота президента республики, грамотного и проблематику авиации и аэродромных служб знающего человека, в этой командирской разведке, было по существу своего рода инструктажем (briefingом), который сам по себе способствовал успеху действий десантников. С такими возможностями подготовки десанта не встречался вероятно ни единый полководец за всю историю войн! Греки воюющие в Тройской войне о чем то подобным даже мечтать не смогли.
Эта «разведка-инструктаж» осуществилась приблизитеьлно неделю раньше десанта. Членом делегации, которая в ее течении подробно ознакомилась с аэродромом был и один советский генерал. Не существует документ о том, чтобы делегация прилетела каким-то особым самолетом. Посещение и осмотр всех основных рабочих мест диспетчеров службы управления полетами не вызывали подозрений. Такие посещения различных делегаций проводились часто, и ничего особенного не значили. На основе этой «разведки-инструктажа» стало потом возможным и легким уточнит воинам- десантникам способы их действий. На основе этого они потом были в состоянии подняться на крышу здания, где находились помещения аэродромного диспетчерского обслуживания и диспетчерского обслуживания подхода. С крыши потом спускаться по водосточным трубам в окна помещений, где диспетчеры исполняли свои обязанности.
Окончание третьей части. Продолжение следует.

OPERACE "DUNAJ-68", 2. ČÁST

4. september 2018 at 12:40 | VETERANUS

"OPERACE "DUNAJ-68"- CO TO VLASTNĚ BYLO VE SKUTEČNOSTI?

2.část


V druhé části svých komentářů k článku v žurnále «Столетие» si chci všimnout zjevných chyb, kterých se dopustil generál Majorov, o jehož vyprávění se opíral Vladimir Vedraško ve své knize, která byla také vydána v češtině.

Jak se tam uvádí, seznámil se generál Majorov už v předvečer srpnového vpádu s jedním z prostorů na Moravě, s "vojenským polygonem Libavá". Jednalo se o Vojenský výcvikový prostor Libavá. Tento prostor je mi dostatečně znám. Od konce roku 1957 do roku 1960, tedy roku, kdy byla zrušena 46. bold, jsem tam jako zástupce velitele 46. bombardovací letecké divize provedl, a to jako pilot letounu Il-28, řadu cvičných bombardovacích letů z letiště Přerov. Mezi 23.5.1958 až 9.6.1960 to bylo 18 cvičných bombardování s cvičnými betonovými i ostrými bombami, z výšek 200 až 8000 metrů. Posledním z nich bylo bombardování z výšky 200 a 400 metrů 9.6.1960 před zrušením bombardovací divize.

Starty k uvedeným letům jsem prováděl na letišti Přerov, které bylo operačním letištěm pro velitelství divize i pro dva její pluky: 24. a 25. bolp.

Osobně jsem tam také provedl na tomto polygonu první bombardování (zkušební) se zaměřovačem PSBN-M. To byl zaměřovač pro bombardování bez optického vidění cíle; měl sloužit k bombardování cílů poskytujících radarový odraz. Také jsem tam provedl se svou osádkou první bombardování se cvičnou bombou ZVAP ("značkovač výbuchu atomové pumy").
Na tomto polygonu také ale nalezl smrt sovětský poradce, plukovník Ivan Pavlovič Vlasov při katastrofě IL-28U 6. února 1957. Tehdy také, v důsledku jeho vlastních chyb, jako velitele letounu a člověka odpovídajícího při daném letu též za navigaci letu, zahynul spolu s ním i velitel 24. bolp major Václav Koutenka a náčelník spojení pluku kapitán Ladislav Dom.

Soudím, že toto vše mne opravňuje více, než kohokoli jiného, se kriticky podívat na to, co se o polygonu Libavá v knize píše. To jest, že "…polygon Libavá leží přibližně 30-40 km jihozápadně od Olomouce…táhne se od severovýchodu na jihozápad ze severní Moravy do Čech a má šířku 30-40 km, délku 40-50 km. Právě zde v roce 1805 vedli vojáci knížete Pjotra Bagrationa úporné boje s Muratovou jízdou a Davoutovou pěchotou, dotírajícími na ruský zadní voj. A zdе kapitán Tušin se svou baterií udatně vzdoroval Francouzům…"

V knize uvedené tvrzení neodpovídá geografické a historické realitě. Vojenský výcvikový prostor Libavá, jinak té "polygon Libavá", se nalézal výhradně na území Moravy, a to východně až severovýchodně, nikoliv jihozápadně, od Olomouce. Jeho západní hranice byla od pomyslné hranice mezi Moravou a Čechami vzdálena cca 60 km. Polygon Libavá leží v jižní části Oderských vrchů a dosahuje maximální výšky 681 m nad mořem, takže není srovnatelný s krajinou kolem Hollabrünnu, kde je terén maximálně 250 m n.m.

K válkám z roku 1805 neměl prostor polygonu žádný vztah. Tedy ani k epizodě úporných bojů vojáků knížete Bagrationa s Muratovou jízdou a Davoutovou pěchotou, kterou tak mistrně vylíčil L.N.Tolstoj. Tyto boje se odehrály v listopadu 1805 přibližně 150 km na jihozápad od polygonu Libavá, na území dnešního Dolního Rakouska. Je to prostor, kterým dnes prochází evropská silnice E59, nachází se severně od města Hollabrűnn u osad Schöngraben a Guntersdorf.

Z dalšího průběhu pohybů armád Napoleona i armády ruské vyplývá, že tyto přesuny, a spojené s nimi boje, které byly součástí "Ulmsko-olomouckého pochodového manévru Kutuzova v roce 1805", skončily v okolí Brna. V krajním případě ve Vyškově. Zúčastněné armády se 2. prosince 1805 střetly v bitvě u Slavkova.

Lze se v této souvislosti zeptat, dnes již zesnulého, generála Majorova, novináře Vedraška, a českých odborníků, provádějících odbornou revizi knihy: "Když jste pracovali na knize či když jste prováděli její revizi, měli jste vůbec v ruce mapu Československa, abyste si mohli upřesnit geografické skutečnosti?

Ruských аuтorů bych se také zeptal? "Měli jste také někdy v ruce publikaci zvanou «Альбом военно-исторических карт и схем к Сборнику материалов Военного искусства», kterou vydalo «Военно-топографическое управление Генерального штаба», Москва, 1953?

A lze se také ptát: "Jak se s uvedeným slučují slova generála Majorova, že "ve své funkci byl povinen znát nejen dějiny ruské armády, ale vůbec dějiny válek, aby alespoň špetku univerzálních zkušeností využíval ve své praxi velitele armády"?

V uvedené publikaci se nachází mapa číslo 30/151 pod názvem "Стратегический марш-маневр Кутузова (ноябрь 1805 г.)" a u místa Hollabrunn je uvedeno datum 16.11., což zřejmě znamená, že onoho dne tam došlo k boji, který líčí L. N. Tolstoj a na který se Majorov odvolává. Z románu Tolstého totiž vyplývá, že den předtím (25 brumaira) nařizuje rozčilený a nespokojený Napoleon princi Muratovi: "Vyrazte proti nepříteli" a tento rozkaz zdůrazňuje ve svém dopise Muratovi ještě jednou slovy "vyrazte, zničte ruskou armádu…".

Druhou chybou, které jsem si všiml, se týká prezidenta Svobody. Když o něm píše jako o jednom z hlavních činitelů období invaze, tak píše, že "se generál Svoboda, jako nacionalista s buržoasními názory, poté, kdy byl zbaven funkce ministra obrany, " stal účetním v Kroměříži, svém rodišti".

Snad nekladu na sovětského generála příliš velké požadavky, když očekávám, že by měl znát, alespoň podle názvu, místo, kde se generál Svoboda, v té době prezident státu, který má invadovat, narodil? Když už zná dokonce název zaměstnání, které po jistou dobu snad onen voják vykonával; vždyť se jednalo o muže, který, kromě jiného, byl také držitelem vyznamenání "Hrdina Sovětského svazu". O negramotnosti překladatele či revizorech ruského vydání knihy, už nehovořím. Rodištěm Ludvíka Svobody nebyla Kroměříž, ale obec na Českomoravské vysočině, na Velkomeziříčsku, Hroznatín. Tato obec leží asi 110 km západně od Kroměříže, 26 km východně od dnešního krajského města Kraje Vysočina, Jihlavy.

Že taková "maličkost", co se týče rodiště hlavy státu, mohla uniknout i odborníkům, kteří prováděli revizi knihy ruského generála, to už lze označit za projev lajdáctví!

Generál Majorov píše také, že na cvičení "Šumava" měla cvičná 8. armáda, které cvičně velel, zaútočit z prostoru jihozápadně Prahy (Lidice, Beroun, Rakovník) ve směru Mariánské Lázně a dále na Cheb, aby tam obsadila přechody přes Krušné hory a zabránila průniku nepřátelských vojsk v západním směru a ztrátě Prahy.

Majorov má zřejmě na mysli průnik nepřátelských vojsk nikoliv "západním", ale "ze" západního směru. Krušné hory zůstávají při tom zcela vpravo, a ze západního směru může nepřítel pronikat jen přes pohoří Český les a Šumava. Takovými "detaily" se ale nezabývá!

Konec 2. části. Pokračování bude následovat.





"ОПЕРАЦИЯ ДУНАЙ-68" - ЧТО ЭТО БЫЛО В САМОМ ДЕЛЕ?

2-ая часть

Перевод с чешского языка

Во второй части моих комментариев к статьи в журнале «Столетие» хочу обратить внимание читателей к явным ошибкам генерала Майорова. Из воспоминаний Майорова исходил писатель Ведрашко в книге, которая была издана на чешском языке.

Приводится, что накануне вторжения в авгсте 1968-ого года, имел генерал Майоров возможность ознакомиться с «военным полигоном Либава». Имел в виду «Военный район для обучения войск Либава». Этот район мне хорошо известен. С конца 1957-ого года до 1960-ого года, в этом году перестала существовать 46-ая бомбардировочная авиационная дивизия, в которой я занимал должность заместителя командира, я на этом полигоне осуществил, как летчик самолета Ил-28 некоторое количество бомбометаний. Полеты осуществились с аэродрома Пршеров, находящегося в соседствии полигона. В периоде от 23-его мая 1958-ого года по 9-ое июня 1960-ого года это было 18 бомбардировок, с высот от 200 м до 8000 метров. Последнее мое бомбометание на этом полигоне осуществилось с высот 200 и 400 м; это было накануне упразднения дивизии.

Аэродром Пршеров являлся операционным аэродромом для командного состава дивизии, и для двух бомбардировочных полков, 24-ого и 25-ого.

На этом полигоне погиб совесткий советник, работающий у 24-ого полка, полковник Иван Павлович Власов при катастрофе самолета ИЛ-28У 6-ого февралья 1957-ого гога. По его ошибке, как командира полета и члена экипажа, отвечающего за навигацию в этом полете, вместе с ним погибли командир 24-ого бомбардировочного полка майор Вацлав Коутенка а началник связи полка капитан Ладислав Дом.

По моему мнению выше сказанное дает мне право критически взглянуть на то, что о полигоне пишется в книге. Рассказ опирается на слова Майорова. Пишется, что «полигон Либава находится приблизительно в 30-40 километрах югозападнее города Оломоуц...простирается с северовостока к югозападу от северной Моравии в Чехию...именно здесь в 1805-ом году воины князья Багратиона вели ожесточенные бои с кавалерией Мюрата и пехотинцами Давута, которые напирались на россйский арьергард. Именно здесь капитан Тушин и его батарея храбро сопротивлялись французам...»

То, что приводится в книге, и что рассказывает Майоров, не соответствует географической и исторической истине. По существу полигон Либава находитскя только на территории Моравии, восточнее-северовосточнее, не югозападнее, от города Оломоуц. Западная граница полигона удалена от границ Моравии с Чехией около 60 километров.

К войнам 1805-ого года не имел район полигона Либава никакого отношения. Бои воинов князья Багратиона и батареи Тушина, которые ярко освещает Л.Н.Толстой, происходили в ноябре 1805-ого года приблизительно 150 километров по воздушной линии югозападнее от полигона Либава на территории сегодняйшей Нижней Австрии. Районом этих боев проходит в настоящее время европейская дорога E59, район находится севернее города Голлабрунн, там где население Шенграбен, которое «батарея Тушина успела зажечь» (Толстой, Война и мир,книга первая, стр. 227).

Все описанное Толстым являлось частью «Стратегического марш-маневра Кутузова (ноябрь 1805 г)». Смотри «Альбом военно-исторических карт и схем к Сборнику материалов «История военного искусства», издание Военно-топографического упавления Генерального штаба, Москва, 1953, карта 30/151».

В связи со сказанным, могу задать вопрос: «Когда велась работа над этой книгой, посмотрели авторы карту Чехословакии? Российских авторов хочу спросить: «Видели когда-нибудь«Альбом военно-исторических карт и схем к Сборнику материалов Военного искусства»,изданной«Военно-топографическим управлением Генерального штаба», Москва, 1953?

Позволю себе задать вопрос: «Как с выше сказанным совпадают слова генерала Майорова, что « во свой должности был обязан знать не только исорию российской армии, и тоже историю ведения войны, чтобы использовать хотя щепоть универсального опыта на практике командованя армией?»

Следующая ошибка генерала Майорова касается личности генерала Свободы, президента ЧССР, с которым Майоров имел дело. Пишет, что «генерал Свобода, когда как националист буржуазных взглядов, работал после увольнения из должности министра обороны, в месте своего рождения, в городе Кромержирш».

Являются чрезвычайно большими требованиями к генералу знать место рождения президента страны, в которую вторгается? Если даже идет речь о мужчине, который является кавалером звания «Герой Советского союза»? Президент Свобода не родился в городе Кромержирш, а в селению Грознатин, которое находится около 110 километрова западнее от Кромержиржа, на Чешско-моравской возвышенности.

Генерал Майоров тоже рассказывает автору книги, что в течении учений «Шумава», когда командовал 8-ой армией , получила его армия задачу наступать из района западнее Праги в направлении Марианске Лазне, Хеб, с задачей занять переходы через Крушные горы и препятствовать проникновению вражеских армий в западном направлении и не дать возможность занять ими Прагу.

Майоров, по моему мнению, должен был иметь в виду у вражеских армий не проникновение «в западном направлении», а с «западного направления», и что, зная географию, должен был соображать, что из западного направления в Чехию может проникать враг не через Крушные горы, а через горы названные «Чешский лес» и «Шумава». Через эти горы, именно через Вшерубский перевал, приходил враг в Чехию уже в средние века. К примеру 14-ого августа 1431-ого года разгромили гуситы войска крестоносцев, демонстрировавши уже тогда способности чехов, которые в глазах Майорова, знатока истории, к сожалению, не находят оценки, лишь пренебрежение. И то имею в виду глаза человека, который в 1968-ом году должен был приносить в Чехию также высшие моральные ценности!

Окончание 2-ой части. Продолжение следует.






OPERACE "DUNAJ 68" - CO TO VLASTNĚ BYLO VE SKUTEČNOSTI?

28. august 2018 at 16:41 | VETERANUS

"OPERACE "DUNAJ-68"- CO TO VLASTNĚ BYLO VE SKUTEČNOSTI?

1.část

Jak se dalo očekávat, tak připomínání padesátého výročí invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy ze srpna 1968 do Československa, zahltilo, až téměř k zalknutí, český informační prostor. Z toho, co bylo v mých silách, jako člověka, který se také musí starat o nákupy životních potřeb, a není schopen ve své hlavě zpracovat všechno to, čím informační média realizují svou agresi, jsem vyvodil, že v onom působení médií převažuje emocionální, nikoliv rozumová, stránka přístupu k událostem padesátiletého stáří. Zdůrazňuji, že používám pojem "agrese" v jednom z významů, který má latinské sloveso "aggredior, aggredī", to jest "působit na někoho". Nikoliv tedy v tom významu, který je převážně, dalo by se říci i výhradně, používán. Tedy jako napadení.

Svou roli zde, jak také jinak, hrálo to, že jsem připojen k internetu, a využívám toto připojení k tomu, abych se vymanil z české sféry, a interesoval se i tím, jak tyto události jsou vnímány i v zemi, která je dnes intenzivně démonizována a představována namnoze jako původce většiny zla, se kterým svět zápolí už od října/listopadu 1917. Jak je tedy ono "zlo", v roce 1968 spáchané u nás, zobrazováno i v zemi, která je nástupcem Sovětského svazu, tedy v Rusku.

A tak jsem v elektronickém žurnálu «Столетие» nalezl 20. srpna 2018 článek s názvem "Operace "Dunaj" byla protiútokem". (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/operacija_dunaj_byla_kontratakoj_125.htm).

Článek jsem nejen přečetl, ale zapojil se i do diskuze k němu. Ta už k dnešnímu dni zaznamenala pět desítek komentářů. A zdá se, že ještě neskončila.

Chci se zabývat tou částí článku, která konvenuje s vlastní mou zkušeností, a s mým hodnocením důvodů a průběhu vojenského zásahu do poměrů v mé zemi. Konec konců vlastní můj postoj k této akci pěti států Varšavské smlouvy osudově ovlivnil i můj život od roku 1968 do dnešních dnů. V srpnu roku 1970, kdy jsem byl "prověrkovou komisí" dotázán na svůj záporný postoj k invazi, prohlásil jsem, že nemám důvody jej měnit. Důsledkem toho byl kariérní postih mne samotného, i mé rodiny, jmenovitě dcery.

Sousloví "prověrková komise" dávám do uvozovek proto, že nešlo o jakousi mou prověrku, tedy o "důkladné prozkoumání mé činnosti, mých názorů", jak by si to žádal význam substantiva "prověrka". Byla to zástěra, jejíž závěry byly už předem v písemné vytištěné formě připraveny. Po skončení celé "prověrky", trvající několik hodin, pak byly tyto závěry, předem připravené, jen potvrzeny. Celá, několik hodin trvající, debata, měla celému aktu dát jakýsi demokratický ráz. V závěru jsem byl kvalifikován na "dobrého odborníka bez dostatečného politického přístupu k řízení letecké inspekce". Takže můj neodvolaný verbální nesouhlas se vstupem vojsk byl pětičlennou komisí transformován do závěru o "nedostatečném politickém přístupu" při výkonu funkce na úseku bezpečnosti civilního letectví! Jako by tyto dvě skutečnosti spolu souvisely!

Závěr politické části "prověrky" byl v souladu s tak zvaným "demokratickým centralismem". Ten tvořil nejdůležitější zásadu organizace, činnosti a řízení marxisticko-leninské strany, KSČ. Jak se tato strana, i navenek, prezentovala. Jaké byly mé názory, jaké činy jsem vykonal, to nebylo vůbec hodnoceno, tím méně pak to nebylo "důkladně prozkoumáno". Mělo být jen zjištěno, jak jsem ochoten a schopen své myšlení podřídit usnesení listopadového pléna ÚVKSČ (1989). Přesněji řečeno: jak jsem se s ním ztotožnil a přijal za své. Bylo zajímavé, že mi tuto otázku dala členka oné komise, jakási -ctiletá dívenka, kterou jsem viděl poprvé v životě, a která o mé práci za 25 roků členství v KSČ, tím méně o práci Státní letecké komise, "neměla ani páru" (Zaorálek, Lidová rčení).

V podtitulku článku, který komentuji, se uvádí, že je podáváno svědectví veteránů, účastníků uvedení vojsk do Československa v srpnu 1968. Autory článku jsou: Alexej Bajlov, kandidát historických věd, docent Jižní federální univerzity, koordinátor Rostovské regionální společenské organizace vojáků-internacionalistů "Dunaj-65"; Vladimír Bulgakov, hrdina Ruska, generál-plukovník; Vitalij Ševčenko, generál-major policie, vojenský historik, předseda Rostovské regionální společenské organizace vojáků-internacionalistů "Dunaj-68".

Článek nepochybně představuje nikoliv nevýznamnou část mínění některých občanů Ruska. Jeho obsah, na rozdíl od diskuze, která zmítá českým informačním prostorem, a která v drtivé své většině je cílena na emotivní stránky veřejného mínění, je víceméně zaměřen na rozumovou stránku. A ta by měla na prvním místě vést k nalezení pravdy. Avšak nejen pravdy fragmentované, jednostranné a exklusivní, tedy výběrově prezentované, ale pravdy, která se opírá o definované pojmy. Cožpak už stařičký Socrates soustavně nezdůrazňoval: "Máme-li poznat pravdu, je třeba přesných výměrů"? (Rádl, Dějiny filosofie, starověk a středověk, Votobia, Praha). Tedy definic. Proto jsem si, na prvním místě, v článku všimnul, už prvních, podle mne sporných, pojmů, které jsou v názvu článku uvedeny.

Článek nesl název "Операция «Дунай» была контратакой". Protože soudím, že název článku, knihy, vždy obsahuje, nebo má vyjadřovat jádro článku, knihy, tak jsem nejprve věnoval pozornost pojmu «контратака» a «операция».

Podle "Rusko-českého slovníku" Leontije V. Kopeckého (Slovanské nakladatelství v Praze, 1951) znamená toto slovo "protiútok". Podle «Словарь иностранных слов» (vydavatelství «Русский язык», Москва,1984), je slovo «контратака» vysvětlováno jako "útok, který podnikají vojska bránící se útočícímu nepříteli s cílem jeho zničení a plného nebo částečného opětovného získání bojového postavení, které ztratila".

Druhým sporným pojmem, který byl v názvu použit, je pojem "operace". A tove smyslu operace vojenské nebo vojsky prováděné. Znovu se odvolám na to, jak je tento pojem definován ve vzpomínaném ruském slovníku. Slovo je vysvětleno jako "soubor sesouhlasených a vzájemně propojených, co do cílů, času a místa bojových činnosti vojska nebo letectva, námořnictva, jež jsou provedeny podle jednoho plánu".

Тaké proto jsem, ve svém prvním komentáři, se ptal autorů, zda uznávají definici oněch pojmů.

Ptal jsem se: "Považujete za správné to, co je uvedeno ve Slovníku cizích slov, který byl vydán v Moskvě v roce 1984 nakladatelstvím "Ruský jazyk", že operace je "souhrn sesouhlasených a vzájemně propojených, co do cíle, času, místa, bojových činností pozemních armád nebo letectva, námořnictva, které se uskutečňují podle, jednotného plánu?" Podotázka: Jakou bojovou činnost vedly armády pěti států na území Československa, jestliže československá armáda dostala rozkaz vrchního velitele prezidenta Svobody neklást odpor, a tento rozkaz plnila?

Další otázka: uznávají autoři článku správnost toho, jak je v daném slovníku definován "protiútok"? Protiútokem je podle slovníku "útok, který provádí obránce proti útočícímu nepříteli, s cílem jeho zničení a úplného nebo částečné obnovení bojového postavení, které bylo ztraceno"? Podotázka: jaký konkrétní nepřítel už na území Československa zaútočil v roce 1968, nebo kterou ztracenou pozice bylo třeba získat zpět?

Mezi prvními reakcemi byly otázky jisté "Anny". Ptá se: "Vy jste publikoval své otázky s výjimečným cílem diskreditace autorů"? Na korektně položené otázky, přechází tazatelka ke skrytému obvinění, že chci diskreditovat autory. Také jeden ze způsobů, jak se vede polemika, že?

Dalším tvrzením autorů, kterým se chci zabývat, je toto. Autoři píší: " Agresivní ideologické agresi lze čelit jen tak, že se obrátíme ke kolektivní paměti veteránů. V dnešních podmínkách se k této paměti musíme chovat obzvlášť pozorně. Živé slovo účastníků a svědků může zapůsobit silněji, než to mohou udělat svazky záznamů historických událostí, statistických ročenek a stohy velkolepých deníků, či zápisníků…"

Nad takovým tvrzením je třeba se zamyslit. Mezi autory článku jsou i kandidát historické vědy a vojenský historik, tedy lidé, od nichž by bylo třeba očekávat, že dokážou odlišit pramenné materiály od zdrojů memoárové charakteru. Poslední jsou nutně založeny jen na paměti memoáristů. A paměť je, jak známo, dobrá, krátká, ale i děravá.

Něco jako "kolektivní paměť" považuji, z vědeckého hlediska, za nesmysl (бессмыслицу). U historika Pekaře, který dokázal pracovat s paměťmi českých sedláků Vaváka či Dlaska a dokázal přisuzovat jim "nezměrnou hodnotu pro dějepisce", nenajdeme jediné tvrzení, které by bylo podobné tvrzení autorů článku a které by ospravedlňovalo použití příslovce "jen" (лишь) ve významu omezovacím, tedy "pouze, toliko".

Autoři článku, kteří zřejmě strádají nedostatkem pramenných materiálů, které jsou většinou ještě ukryty v různých archivech, uvádějí, že první vzpomínky pamětníků, jež se objevily po roce 1968, měly jen epizodický charakter. Teprve memoáry bývalého velitele 38. armády, která se na invazi podílela, získaly pozornost široké veřejnosti.

Vyprávění onoho velitele zpracoval Vladimir Vedraško v knize "Вторжение. Чехословакия, 1968». Kniha byla vydána v Moskvě v roce 1998. V českém překladu ji v roce 2014 vydalo nakladatelství Mladá fronta. Ruský název byl přeložen jako "Invaze. Československo 1968".

Vedraško v knize zpracoval vyprávění jednoho ze sovětských generálů, Alexandra Michajloviče Majorova. Ten se, v čele svěřené mu vševojskové armády, podílel na oné invazi a po několik roků po invazi velel tak zvané "Střední skupině sovětských vojsk"; velitelství skupiny bylo umístěno v Milovicích. Na knize se, vedle překladatele Pavla Weigela, podíleli i nejmenovaní odborníci, kteří provedli "odbornou revizi s cílem odstranit nepřesnosti a chyby vzniklé v důsledku neznalosti dobových čs. reálií", jak se píše na obálce knihy.

Už při prvním přečtení knihy v říjnu 2015 jsem si udělal obraz o kvalitě memoárů, jež mají být také částí oné "kolektivní paměti". A tím také o tom, jakou skutečnou hodnotu pro historiografii mohou mít memoáry podobné úrovně. Nepřímo mi četba knihy umožnila přesvědčit se i úrovni "odbornosti" lidí, kteří odbornou revizi prováděli. Poznamenávám, že, nemaje k dispozici ruský originál knihy, nemohu posoudit, v jaké míře jsou chyby, které v knize nalézám, chybami autora vzpomínek nebo chybami překladatele či oněch odborníků, kteří prováděli revizi knihy.

Konec 1. části. Následuje stručný můj překlad do ruštiny.


"ОПЕРАЦИЯ ДУНАЙ-68" - ЧТО ЭТО БЫЛО В САМОМ ДЕЛЕ?

1-ая часть

Сжатый перевод с чешского языка

Как было можно ожидать так воспоминания по случаю пятидесятой годовщины вторжения армий пяти государств-членов Варшавского договора- в августе 1968-ого года- на территорию Чехословакии, почти захлебнуло чешское инфрмационное пространство. В агрессивном действии чешских медиальных стредств превосходит эмоциональная, а не умственная, сторона подхода к событиям пятидесяти летнего возраста. Почеркиваю, что применяю понятие «агрессия» в значении, которое дает латинский язык этому слову, значит « действовать на кого-нибудть», а не только «нападать кого-нибудь».

Подключение к сети интернета дает мне возможность освободиться от исклключительного влияния чешских СМИ, и интересоваться тем, как эти события воспринимаются и в стране, которая в настоящее время интенсивно демонизируется и которую представляют как источник зла, с которым ведется борьба с октября/ ноября 1917-ого года. Как события 1968-ого года изображаются в стране, сыгравшей решительную роль в этом нашествии. В журнале «Столети» я нашел 20-ого августа 2018-ого года на странице http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/operacija_dunaj_byla_kontratakoj_125.htm)статью с названием «Операция «Дунай» была контратакой».

Насколько по моему мнению должно название статьи соответствовать основному содеражанию, поэтому обратил внимание на определение понятия контратака и операция.

Авторам статьи я задал следующие вопросы:

«Признаете правильным то, что приводится в Словаре иностранных слов (Русский язык,Москва, 1984), что операция представляет «совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, времени и месту боевых действий войск или авиации, флота, проводимых по единому плану»? Подвопрос: какие боевые действия вели армии пяти государств на территории Чехословакии, если чехословацкая армия получила приказ верховного гкавнокомандующего президента Свободы не сопротивляться и его приказ выполнялся?

Следующий вопрос: признают авторы правильность определения слова «контратака», как приводися в указанном словаре? Контратакой является по словарью «атака, предпринимаемая обороняющимися войсками против наступающего противника с целью его уничтожения и полного или частичного восстановления утраченного ими боевого положения»? Подвопрос: какой конкретный противник уже наступил на территорию Чехословакии в 1968-ом году или какое потерянное положение необходимо было восстановить?»

От авторов статьи ответа не получил. Только некто «Анна» задала вопрос: "Вы вопросы здесь опубликовали с исключительной целью дискредитации авторов?» И в обвиняющем тоне утверждала:«Вам хочется видеть факты так, как Вы их видите, просто потому что Вам неудобно смотреть иначе».

Хочу заняться следующим утверждением авторов:

«Противостоять агрессивной идеологической экспансии можно лишь путем обращения к коллективной памяти ветеранов. В современных условиях к ней следует относиться особенно внимательно. Живое слово участника и свидетеля способно сильнее воздействовать, чем бесконечные списки исторических фактов, тома статистики и горы грандиозных мемориалов...

Такое утверждение требует обдумывания. Среди авторов статьи есть и кандидат исторической науки и военный историк. Следовательно люди, от которых можно требовать, чтобы различали материалы имеющие характер источников от материалов мемоарного характера. Последние основываются на памяти мемоаристов. А память, как известно, может быть хорошей, короткой и даже дырявой.

Что-нибудь в роде «коллективной памяти» считаю попятием анти научным и бессмыслицей, нонсенсом. Чешский историк первой половины ХХ. века, в свое время ректор Карлова универзитета, Йосиф Пекарж, сумел работаь с письменной памятью чешских земледелцев Бавака и Дласка, и сумел приписать их мемоарам «беспредельную ценность для историка». Но в его работах не найдется единного утверждения, которые бы оправдало применение «лишь» в качестве «только».

Авторы статьи-историки- наверно страдают недостатком истинных материалов, которые спрятаны пока в архивах, что понятно. Спасение ищут в так называемой «коллективной памяти», в воспоминаниях участников событий.Пишут: первые воспоминания о «Дунае» появились вскоре после 1968 г. Первоначально они носили эпизодический характер, но постепенно их поток нарастал. Широкую известность получили мемуары бывшего командующего войсками 38-й армии генерала А.М. Майорова, стали доступны (в разной степени) другие материалы. Авторы наверно имеют в виду книгу «Вторжение. Чехословакия,1968», автора Владимира Ведрашко, изданной в издательстве «Права человека» в Москве в 1998-ом году.

В 2014-ом году был в издательстве «Молодой фронт» («Mladá fronta») в Праге издан перевод этой книги под названием «Invaze. Československo 1968. Svědectví velitele»(«Вторжение.Чехословакия 1968. Свидетельство командующего»). Книга представляет перевод книги Владимира Ведрашко на чешский язык. Книга исходит из воспоминаний советского генерала Александра Михайловича Майорова. Генерал принимал, как главнокомандующий 38-ой армией, участие во вторжении. Несколько лет командовал так называемой «Средней группе советских войск» с командным пунктом в Миловице. Книгу перевел Павел Вейгел, неназванные эксперты сделали «экспертизу» книги с целью устранить неточности и ошибки возникшие в результате незнания чехословацких реальностей.

Прочтение этой книги дало мне уже в декабре 2015-ого года возможность создать свое представление о качестве этой книги, как мемоарного дела. Одновременно я сообразил, какой может быть настоящая ценность подобных мемоаров для историографии. Косвенно я получил возможность сделать себе представление о «экспертности» людей, которые экспертизу книги делали.

Замечание на счет, мною в книге найденных, ошибок. Не имея на руках русский оригинал книги, не могу сделать выводы о том, если ошибки являются ошибками переводчика, или ошибками автора воспоминаний, или ошибками экспертов,которые делали экспертизу книги. Русских читателей прошу понять, что русский язык не мой родной, не являюсь профессиональным переводчиком и русский язык учился 61 год тому назад.

Конец 1-вой части. Продолжение следует.





Where to go next